-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATStuora dárbu oahppan olbmuide

Stuora dárbu oahppan olbmuide

-

-

Masá 30 proseanta bargoaddiin eai oaččo doarvái olbmuid bargui. Buohccidivššáriidda lea eanemus dárbu, sihke oanehis ja guhkit áigge oainnádagas.

Boahtteáiggi dárbbu buohccidivššáriidda nagodit dušše gokčat jus rahpet eambbo oahpposajiid sidjiide. Fertejit measta 200 ođđa oahpposaji buohccidivššárohppui juohke jagi, boahtte 14 jagi, vai nagodit deavdit dárbbuid.

Geasset dieđihii NAV ahte lei erenomáš unnán bargguhisvuohta Norggas, muhto dattege eai nákce fitnodagat gávdnat 70 000 oahppan olbmo bargguide. Masá 30 proseantta fitnodagain ja almmolaš ásahusain dieđihit ahte sii eai gávnna olbmuid geain lea dakkár gelbbolašvuohta maid dárbbašit.

– Gelbbolašvuođa váilevašvuođas leat negatiiva váikkuhusat midjiide servodagas, ja unnida vejolašvuođa addit buriid fálaldagaid. Logut čájehit ahte lea stuora dárbu nannet olbmuid gelbbolašvuođaid boahttevaš jagiid, muitala Sveinung Skule, Alitoahpu ja gelbbolašvuođa direktoráhta direktevra preassadieđáhusas.

Logut maid NAV almmuhii čájehit ahte Norggas lea bargguhisvuohta njiedjan, ja bargguhisvuohta lei 1,7 proseantta suoidnemánus. Dat lohku ii leat leamaš nu vuollin 2008 rájes. Seammás dieđihit fitnodagat ja ásahusat ahte stuora oasis bargoveagas váilu dat gelbbolašvuohta maid bargu gáibida.

– Lea hui buorre oaidnit ahte lea unnán bargguhisvuohta Norggas, seammás oaidnit dássehisvuođa bargomárkanis. Fitnodagat eai oaččo doarvái olbmuid rivttes gelbbolašvuođain, čilge Skule.

Eanemus dárbu buohccidivššáriidda

Stuorámus hástalus lea dearvvašvuođabálvalusain.

Skule muitala ahte oidnet ahte buohccidivššároahppu lea hui bivnnuhis oahppu, ja diehtit ahte dárbu buohccidivššáriidda ii unno jagiid mielde.

Raporttas, man HK-dir lea almmuhan, boahtá ovdan ahte dál leat beare unnán olbmot geat gárvejit buohccidivššároahppi nu ahte nagodit gokčat dárbbuid. 2040:s rehkenastet váilut 20 000 buohccidivššára, vai lea vejolaš buori fálaldaga addit. Unnán bargohárjehallansajit lea okta ágga manne lea hástalus ožžodit buohccidivššáriid.

– Lea čielggas ahte fertejit rahpat eambbo oahpposajiid. Min raporta čájeha ahte leat guokte vejolašvuođa. Okta lea ahte rahpet oahpposajiid veahážii mielde máŋggaid jagiid badjel, nu ahte leat 200 oahpposaji juohke jagi gaskal 2023 ja 2037. Nubbi lea ahte rahpet 1900 ođđa oahpposaji juo 2023:s mii galgá bissut. Jus mii galgat nagodit oažžut eambbo buohccidivššáriid, de fertejit maiddái eambbo bargohárjehallansajit, čilge Skule.

-Almmuhus-