Oaivilat-Lohkkiidreivvet

Deike sáhtát lasihit lohkkiidčállosiid, kronihkaid dahje eará oaivilčállosiid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid.

Jurdagat baháid bidjama hárrái

– Jus sámi servodagas galgá fasttes vieruid jávkadit, de fertet mii sápmelaččat ieža dan dahkat. Dasa mii dárbbašit veahki dološ sápmelaččaid jurdagiin...

Kronihkka: – Boazo­eaiggádat leat duoddara searat

Boazodoalus leat leamaš erenoamáš stuora hástalusat dán dálvvi. Guohtunroassu čuohcá eanaš boazodoalloguovlluide – 75 proseantta buot Norgga bohccuin vásihit dál guohtunroasu.

Boazodoalus duppal heahtejahki

Norgga Sámedikkipresideantta Aili Keskitalo lea čállán kronihka boazodoalu heahtedili birra, sihke heittot guohtuma ja koronadávdda ektui. «Jahki ii leat...

Lohkkiid­reive: 1852-markeren Ávžžis ja Ávvir

Lohkkiidčálus Ávžži gilisearvvi jođiheaddjis Nils Morten K. Hættas: Beassážiid leat ollu doalut ja lágideamit Guovdageainnus, muhto ii nu ollu...

«Dassážii go jápmin earuha»

Kronihkka: – Dán náittosdillelohpádusa mii gal buohkat dovdat. Vuorasolbmot galget beassat ovttas orrut dassážii go jápmin earuha, maiddái dalle...

– Sámi servodaga ja sámi skuvlla ovddideami várás

Sámediggeráđđi oaivvilda Sámedikki bures lihkostuvvan oahppoplánabuvttusbargguiguin: – Ođđa oahppoplánabuktosiin lea mealgat eanet eksplisihtta sámi sisdoallu bajimus dási teavsttain go dálá nationála oahppoplánabuktosis,...

Mo sámiid riekti mearri­dit ieža­set boahtt­eáiggi gáhtte­juvvo?

– Lea sáhka das, ahte sápmelaččat galget ieža sáhttit ovdánahttit servodagaset ja boahtteáiggiset. Sihke Sámediggi ja stáhta leat ovttaoaivilis áššis, muhto duohtadilis...

Váilevaš sámegielat fálaldagat digitála máilmmis

Ráđđehus bidjá miljovnnaid digitaliseret dáčča almmolaš ásahusaid, muhto sámi ásahusat eai gal oaččo oasi dáin ruđain. Ii sáhte dadjat ahte sámegiella ja dárogiella leat dásseárvosaččat, jus ođđaáigásaš digitála fálaldagat leat dušše dárogillii, muhto eai fal sámegillii, čállá sámediggepresideanta kronihkastis.