-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATHábmemin ovttaárvosaš dearvvašvuođabálvalusaid sámi buhcciide

Hábmemin ovttaárvosaš dearvvašvuođabálvalusaid sámi buhcciide

-

-

Sámedikki ja Davvi Dearvvašvuođa oktasaš stivrenjoavku lei mannan vahkkus Kárášjogas hábmemin strategalaš ovdánahttin spesialistadearvvaš­vuođabálvalusaplána sámi álbmogii. 

Justa jagi dás ovdalis vuolláičálle Norgga beale Sámediggi ja Davvi Dearvvašvuohta ovttasbargošiehtadusa man ulbmil lea addit sámi buhcciide ovttaárvosaš dearv­vašvuođa- ja fuolahusbálvalusa go Norgga álbmot muđui oažžu.

Dat eaktuda ahte dearvvaš­vuođabálvalusat heivehuvvojit sámi buhcciid gielalaš ja kultuvrralaš duogážii.

Dan barggu oktavuođas čoahkkinaste Sámediggi ja Davvi Dearvvasvuođa stivrenjoavkku.

 

Strategiijaplána hábmemin

Davvi Dearvvašvuođa fágadirektevra Geir Tollåli, gii jođiha strate­giijajoavkku 12 olbmo sturrosaš stivrenjoavkku, muitala sii leat ožžon bargun heivehit ja ovdá­nahttit spesialistadearvvašvuođabálvalusa buot sápmelaččaide Norg­gas.

Muitala sis leat bargo­joavkkut mat barget guđa iešguđet áššiin mat gusket sámi álbmoga fálaldahkii. 

– Mii leat dál ráhkadeamen strate­giijaplána mii gárvána jagi loahpas. Dehálamos lea giella- ja kulturáddejupmi ja ahte buorit bálvalusat leat olámuttos. Dál leat mii dan geahčadeamen. Mo sáhttit mii dan organiseret ja mo galgat ovdánahttit SÁNAG jurdaga. Mo sáhttit mii fállat seammaárvosaš fálaldaga máttasápmelaččaide go julev- ja davvisápmelaččaide, čilge Davvi Dearvvašvuođa fágadirektevra Geir Tollåli.

Muitala sii čilgejedje Dearvvaš­vuođa- ja fuolahusdepartementii, mii finai Sámedikkis mannan gaskavahkku, makkár hástalusaid sápmelaš buohcci vásiha spesialistadearvvašvuođabálvalusas. 

 

Seammaárvosaš fálaldaga buohkaide

Tollåli deattuha ahte olbmot galget oažžut bálvalusfálaldaga gos sii ásset ja ahte sámi buohcci oažžu tiimmu dan doaktára luhtte geas lea dat gelbbolašvuohta. 

– Mii háliidat ahte dearvvaš­vuođabálvalus oažžu giella- ja/dahje kulturgelbbolašvuođa vuođđooahpu rájes gitta spesialistaohppui. Dan galget iešguđet dearvvašvuođaásahusat fuolahit ja mii digaštallat dál mo mii galgat dan čoavdit, ovdamearkka dihtii mo juohkit SÁNAG gelbbo­lašvuođa viidásat. Lea stuorra ­bargu, lohká Davvi Dearvvaš­vuođa fágadirektevra Geir Tollåli.

 

Guorahallamin mo ávkkástallat čehppodaga

Sámedikki ráđđelahttu Mikkel Eskil Mikkelsen muitala sii barget vuđolaččat vai Sámediggi oažžu buori strategiijadokumeantta mas iešguđet bealit leat bures guorahallojuvvon.

– Mis leat olu čeahpes fágaolbmot ja mii háliidat sin gelbbo­lašvuođa geavahit sámi buhcciide ávkin. Justa dál leat mii Sámedikkis dadjan ahte vuoruhat mánáid ja nuoraid fálaldaga, maiddái boares olbmuid fálaldaga. Mii leat geahččamin makkár fálaldaga sii ožžot ja makkár čuovvuleami gielddat fállet sidjiide. Mii leat geahččamin mo SÁNAG (sámi álbmoga nationála spesialista­dearvvašvuođabálvalus) doaibmá ja mo sáhtášii dan buorebut ávkkástallat, čilge Sámedikki ráđđelahttu Mikkel Eskil Mikkelsen, muhto deattuha son ii hálit dás muitalit mii sin mielas lea dehálamos.

Váilot dieđut

– Stuorámus váilivuohta lea ahte sámi buohcci ii oaččo dan fálaldaga man son galggašii oažžut, lohká Sámedikki ráđđelahttu Mikkelsen.

Čilge ahte dál váilu diehtu makkár fálaldagaid sámi buohcci duođaid oažžu, muhto sii dihtet gal olbmuid bokte ahte buohccit eai oaččo dan fálaldaga.

Mikkelsen lohká dearvvašvuođavuogádagas leat stuorra hástalusat, nu go mo galgá fuomášit ahte buohccis lea sámi giella- dahje kulturgullevašvuohta.

– Dien oasi fertet mii buoridit. Dearvvašvuođabargiin ja tulkkas lea geatnegasvuohta fuolahit ahte buohcci lea ádden dan dieđu man lea ožžon, lohká Mikkelsen. 

 

Dearvvašvuođa- fuolahusdepartemeanta guossis 

Mikkelsen muitala Dearvvaš­vuođa- ja fuolahusdepartemeanta lea bargagoahtán nationála dearvvaš­vuođa- ja buohcciviesuplánain.

– Dasa ráhkadit sii plána mas leat boahtteáiggi dehálamos vuoru­hansuorggit. Earret eará mo buoridit gielddaid ja buohcci­viesuid gulahallama ja buhcciid čuovvoleami buoremusat. Dainna áššiin leat Davvi Dearvvašvuohta ja Sámediggi bargamin, lohká sámediggeáirras Mikkelsen.

-Almmuhus-