-Almmuhus-
OĐĐASATMielde hábme­min ođđa skuvlla

Mielde hábme­min ođđa skuvlla

-

-

Váhnemat, oahppit ja oahpaheaddjit leat mannan vahku ieža beassan muitalit arkiteavttaide juste movt sii háliidit Guovdageainnu ođđa skuvlla šaddat.

– Sihke mii ja arkiteavttat leat oahppan ollu dán vahku, muitaleaba geavaheddjiidkoordináhtorguovttos Kirsten Anne Grethe Eira ja Ole Einar Hætta Guovdageainnu suohkana preassadieđáhusas. Soai illudeaba oažžut ođđa skuvlla ja leaba movttegat go leaba ožžon vejolašvuođa searvat plánemii.

– Lea dehálaš ahte mii galgat skuvllas beassat buktit iežamet vásihusaid. Mii dovdat Guovdageainnu báikkálaš dárbbuid, ja digaštallamat rkiteavttaiguin ja entreprenevrraiguin leat ávkkálaččat sihke midjiide ja sidjiide. Já nie!” -vásihusaid leat ožžon ja addán, muitala Hætta, gii muđui lea hirbmat duhtavaš go arkiteavttat nu bures leat ipmirdan skuvlla dárbbuid.   

Guovdageainnu ođđa skuvla

Dán vahku leat leamaš čoahkkimat Guovdageainnu ođđa skuvlla geavaheddjiiguin. Mánnodaga, ođđajagemánu 18. beaivvi, deaivvadedje buot bargit ovttasdoaibmafása álggaheapmái kulturviesus. Erik Bratholm (WSP) álggahii geavaheaddjemielváikkuheami rámmaid ovdanbuktimiin, ovdal go de bargit joavkkuid mielde bukte evttohusaid skuvlla iešguđet funkšuvnnaide. Beroštupmi lea buorre, ja arkiteavttat váldet fárrui ollu evttohusaid gárvves tevnnegiid guvlui:

– Dát lea hirbmat ávkkálaš midjiide, cealká arkiteakta Susanna Ahlander (Ola Roald arkitektur) daid evttohusaid hárrái maid dál ožžot bargiin, ohppiin ja váhnemiin.

–  Dál mii goartilastit ovdal go vadjagoahtit. Deháleamos midjiide lea ahte nagodit dustet skuvlla dárbbuid, ahte oahppit, bargit ja váhnemat ožžot skuvlla mii doaibmá árgabeaivvis. Mii mannat dál iežamet tevdnenbeavdái, ja bargat tevnnegiiguin daid boahttevaš vahkuid, ovdal go ovdanbuktit ođđa čovdosiid skuvlla geavaheddjiide fas čihččet vahkus lohká Ahlander.

Earenoamáš dárbbut sámi skuvllas

OĐĐA SKUVLA: Eanadatarkiteakta Mari Bergset (Lo:Le arkitekter), VBL-áirras Per Otto Pulk ja nuoraidskuvlarektor Ellen J. Sara Eira ságaškuššet ođđa skuvlla olgobirrasa čovdosiid. Arkiteakta Ola Roald čuovvu mielas ságastallama. Preassagovva: 
OĐĐA SKUVLA: Eanadatarkiteakta Mari Bergset (Lo:Le arkitekter), VBL-áirras Per Otto Pulk ja nuoraidskuvlarektor Ellen J. Sara Eira ságaškuššet ođđa skuvlla olgobirrasa čovdosiid. Arkiteakta Ola Roald čuovvu mielas ságastallama. Preassagovva: 

Vaikko olu lea juo sajis, de leat eambbo áššit maid galggašii mearridit. Bivttasheŋgehatčovdosat, johtolatmannu, joavkolanjaid sturrodat, universála hábmen ja uvssaid sajusteapmi: fáttát leat máŋga, ja veahážiid mielde ságaškuššojuvvojit ja vuođđuduvvojit čuolmmat. Leat earenoamáš dárbbut sámi skuvllas, nu movt čovdosat dállastanlanja, duddjoma, bohcconjuovvama ja giela hárrái deattuhuvvojit proseassas.

– Mii hirbmadit illudit beassat ođđa skuvlii, dadjá Guovdageainnu nuoraidskuvlla VBL-ovddasteaddji, Per Otto Pulk.

– Dá lea min boahtteáigi, ja skuvla šaddá buorre viessu olles suohkanii. Pulk, gii ieš bargá viessodoaimmain, berošta nanu ja spáitilis čovdosii movt ođđa skuvlla doaimmahit ja áimmahuššat.

-Almmuhus-