-Almmuhus-
OĐĐASATGođđo­dorski lea ollen Deanu­vutnii

Gođđo­dorski lea ollen Deanu­vutnii

Journalista

-

-

Deanuvuona guolásteaddjit leat movttat go gođđadorski viimmat lea boahtán vutnii ja dál lea ge váldoáigodat Deanu guolásteddjiin go gođđadorski lea sin vuonas.

Gođđadorski lea dál boahtán Deanunjálbmái Gávesluovtta buohta ja Deanu mearrabivdit leat dál bivdimin gođđodorski, sihke ámmátguollebivdit ja dábálaš olbmot leat geahččaleamen dorskelihku. Ámmátmearrabivdi Tor-Ørjan Store lea maid bivdimin gođđodorski ja maŋŋebárgga son einnosta sus lea birrasii 100 kilo čollejuvvon guolli fatnasis. Dan beaivvi son lea bivdán justa olggobealde Luovttáha, gos dat jorbageađggážat leat.

– Dál lea hui buorre ja olu guolli, ja giđđat lea dábálaččat guollebivdu go mii oažžut guoli. Dábálaččat gal lea oalle unnán guolli ja dalle ferte vuolgit oalle guhkás olggos vuonas ovdal go fidnet guoli, dadjá Store.

Vuorddašan dorski

 VUORDDAŠAN: Tor-Ørjan Store lea vuorddašan dassái go gođđadorski boahtá sisa vutnii. Govven: Silje Malene Varsi.
 VUORDDAŠAN: Tor-Ørjan Store lea vuorddašan dassái go gođđadorski boahtá sisa vutnii. Govven: Silje Malene Varsi.

Son muitala son lea guhká vuordán dassái go gođđodorski boahtá vutnii ja son lea leamaš máŋga mátkki meara alde geahččamin juo go lea guolli boahtán vutnii.

– Gođđodorski lea leamaš olggobealde vuona oalle guhká ja dál lea áigi go dat viimmat bođii sisa vutnii, muitala son.

20 bivdofatnasa

Eanaš bivdofatnasat ledje meara alde go Ávvir finai das ja moadde bivdi geat bohte sisa, muitalit ahte eanaš sis leat čoahkkanan ovtta sadjái vuonas.

– Dušše Gávesluovttagis leat birrasii guoktelogi fatnasa main leat sáimmat das olgun. Muhtin fatnasiin lea issoras buorre bivdosálaš lean mun gullan rádio bokte, muitala Store.

Sáhttá ihttin vel bivdit

Alddis Tor-Ørjan Stores ii lean nu buorre guollelihkku dan beaivvi ja dan oktavuođas son ii gille vuolgit doalvut guollevuostáiváldimii guoli maid lea bivdán dan beaivvi.

– Mus lea nu unnán ahte in gille álgit vuodjit Skeavvonjárgii, mun baicce čollen guoli ja jiekŋudan. Áiggun vel ihttin geassit sáimmaid ja mus lea viehka stuorra sadji fatnasis. Rehkenasttán ahte sáhtán ihttin vel bivdit ovdal go dievvá, lohká mearrabivdi.

Guhkki guollevuostáiváldimii 

KÁIA: Gohpi káija, gos eanaš Deanu guolásteddjiin leat iežaset bivdofatnasat. Dán beavvi ledje eanaš guolásteaddjit meara alde. Govven: Silje Malene Varsi.
KÁIA: Gohpi káija, gos eanaš Deanu guolásteddjiin leat iežaset bivdofatnasat. Dán beavvi ledje eanaš guolásteaddjit meara alde. Govven: Silje Malene Varsi.

Lea leamaš sáhka ásahit mobiila guollevuostáiváldima Gohppái, muhto Store muitala ahte fitnodagas mas ledje plánat ásahit dan, orru dál guođđán daid plánaid.

– Leat dat seamma fitnodat gosa mii dál doalvut guliid, ja orru nu ahte mii fertet ain vuodjit dohko. Ovtta guvlui geavahat golbma tiimmu ja dat mearkkaša ahte fertet guhkidit bargobeaivvi guđain tiimmuin juohke beaivvi. Dat lea viehka olu, mii lea measta seamma go beaivválaččat vuodjit Kárášjogas Juovlavutnii. Lea viehka guhkki, muhto go guolli lea dáppe vuonas, de fertet dušše bargat. Dál orru leat veaháš eanet guolli vuonas go dábálaččat, lohká Tor-Ørjan Store.

Son muitala ahte jus Skeavvonjárggas eai sáhte váldit vuostá guoli, de šaddet bivdit vuodjit Deanodahkii dahje bidjat guoli billii ja doalvut dan Unjárgii. Son muitala ahte Gohpi guollebivdiid sávaldat lea ahte ásahuvvo guollevuostáiváldin Gohppái.

Vuosttaš geardde dán jagi

BORRANGUOLLI: Pensionisttat Rolf Waaktaar ja Fredrik Gaski  leaba bivdán borranguoli, maid oaivvildeaba vuoššat, báistit ja sáltet. Govven: Silje Malene Varsi.
BORRANGUOLLI: Pensionisttat Rolf Waaktaar ja Fredrik Gaski leaba bivdán borranguoli, maid oaivvildeaba vuoššat, báistit ja sáltet. Govven: Silje Malene Varsi.

Eai leat dušše mearrabivdofatnasat mat leat vuonas dán beaivvi. Guokte pensionista, Rolf Waaktaar ja Fredrik Gaski, boahtiba ruovttoluotta káija lusa maŋŋá go leaba fitnamin oaggumin borranguoli Gávesluovtta bokte. Soai muitaleaba ahte lea vuosttaš geardde go soai leaba dán jagi meara alde bivdimin gođđodorski ja dan soai dahkaba ge juohke giđa.

– Guolli lea gal, muhto ii leat nu álki fidnet dan sevttiin, dadjá Rolf Waaktaar, gii ieš lea leamaš mearrabivdi go lei nuorra.

– Dán mátkkis gal ii šaddan guoros báhti, mojohallá  Fredrik Gaski fatnasis.

Meađđemat leat njuoskasat

 GOĐĐADORSKI: Rolf Waaktaar muitala ahte son ii vurke dorski meađđemiid go leat lahka gođđimin ja čolledettiin son bálkesta meađđemiid merrii. Govven: Silje Malene Varsi.
 GOĐĐADORSKI: Rolf Waaktaar muitala ahte son ii vurke dorski meađđemiid go leat lahka gođđimin ja čolledettiin son bálkesta meađđemiid merrii. Govven: Silje Malene Varsi.

Albmáguovttes čolleba gođđodorskiid gárggus ja dan botta čájeha Rolf dorski meađđemiid.

– Dat ledje menddo njuoskasat ja leat gergosat gođđat, dalle ii leat veara vurket meađđemiid, muhto mun baicce vurken vuoivasa ja dorskenjuokčamiid. Muhtimat lávejit váldit vel dien cuohppabihtá mii lea vel oaivvis ja gohčodit dan leat herskon, muhto mun gal in vurke dan, muitala son.

– Gođđodorski lea dál vuonas gođđamin ja dál lea áigi go mii sáhttit bivdit dorski vuonas, dadjá Rolf.

– Muhto dat ii leat dađi bahábut guhká dáppe vuonas, lohká Fredrik. 

Galle guoli?

VUOSTTAŠ TUVRA: Fredrik Gaski lea lohkamin galle dorski soai leaba Rolf Waaktaariin goddán dán jagi vuosttaš mearrabivddus. Govven: Silje Malene Varsi.
VUOSTTAŠ TUVRA: Fredrik Gaski lea lohkamin galle dorski soai leaba Rolf Waaktaariin goddán dán jagi vuosttaš mearrabivddus. Govven: Silje Malene Varsi.

Ávvir jearrá galle gođđodorski leaba albmáguoktá bivdán odne.

– Dan gal in sáhte dadjat, boagusta Fredrik Gaski dan botta go lohká galle dorski leat plástalihtis.

-Almmuhus-