-Almmuhus-
OĐĐASATDuopmu celko boahtte vahku

Duopmu celko boahtte vahku

-

-

Sis-Finnmárkku diggegoddi duođašta ahte boahtte vahku celko áššis duopmu.

Sis-Finnmárkku diggegotti duopmár, Finn Arne Selfors, duođašta Ávvirii ahte duopmu lea measta gárvásii čállon ja duopmu celko boahtte vahku.

– In sáhte dadjat juste guđe beaivvi, muhto mii leat dan muttos ahte boahtte vahku celko duopmu, muitala Selfors.

Selfors ii loga sáhttit dadjat manin duopmu lea veaháš maŋŋonan, muhto deattuha ahte lea ášši masa leat šaddan olu áiggi geavahit.

 

Dikki duogáš

Miessemánu 23. beaivvi dán jagi álggii diggi Sis-Finn­márkku diggegottis gos guokte boazo­sápmelačča, 28-, ja 33-jahkásaš, leaba áššáskuhtton go galgaba leat rievdadan mearkkaid, verrošan boraspirebuhtadusaiguin ja biinnidan bohccuid muhtinlágán reaidduin.

 

Verrošan boraspire­buhtadusai­guin

Vuosttaš oasis áššáskuhttimis lea verrošeapmi bora­spirebuhtadusaiguin.

Økokrim ­oaivvilda sis leat nana duođaštusat ahte 33-jahkásaš dievdu lea iešmielat vahágahttán 17 bohcco vai sula­stahttá boraspirevahága, ja 28-jahkasaš fas gávcci bohcco.

Bohccuin, ­sihke misiin, čearpmahiin ja rávis njiŋŋe­lasain, ledje doddjon dávttit, čiekŋalis hávit ja dahkkon bátnesajit.

 

 

Rievdadan mearkkaid

Soai leaba maid áššáskuhtton rievda­dan earáid bohccuid beallje­mearkkaid alcceseaskka dahje iežaska lagas olbmuide, dahje darvvihan iežaska nammaklipsa daidda.

­Oktiibuot 50 bohcco galget leat ­suoláduvvon dáinna lágiin, ja stuora oasis dain bohccuin eai dieđe ­eiseválddit eaiggáda.

 

Rihkkon elliidčálgolága

Áššáskuhttima goalmmát oasis lea elliidčálgolága rihkkun, dagut mat leat dahkkon boraspiremávssuid oktavuođas gitta jagi 2010 rájes.

33-jahkásaš lea áššáskuhtton čuggon sihke misiid ja rávis njiŋŋelasaid čiekŋalit feara gokko, ja ­maiddái doadján dain dávttiid. Dát dagut galget leat dahkkon eanaš ­ealli bohccuide.

Soai leaba goappašagat áššáskuhtton hávváduhttán ­ealli bohccuid, ja dás lea sáhka birrasii 20 bohccos.

( Ášši joatká gova vuolábealde)


Hjallis Bakke (gurut ovddabeale) ja Kjetil Nilsen (gurut maŋabeale)
Govven: Nils Johan Vars

Eaba dovddastan

Ii goabbáge dievdduin dovddastan dagu go attiiga čilgehusa Sis-Finnmárkku diggegoddái.

Soai eaba lean čilgehusa addán oktiige ovdal go dikkis čilgiiga iežaska beali áššis.

Bealušteaddjit cuiggodedje olles diggeáigodagas daid heajos duođaštusaid mat áššáskuhttineiseválddiin ledje áššis, ja čuoččuhedje ahte eai leat sin klieanttat dahkan rihkusdaguid ja dan čájehit čielgasit duođaštusat, mat sin mielas áššáskuhttineiseválddiin eai leat.

 

Heajos bargu

Erenoamážit loahpaheamis cuiggodeigga bealušteaddji Hjallis Bakke ja Kjetil Nilsen, go dutkanraporttain boahtá ovdan man summal duođaštusat leat gieđahallon ja lea maid rievdan ráppiid birra čilgehus, mat leat adnon duođaštussan dikkis.

Sudno mielas dat čájeha heajos bargu dahkkon go leat čohkken duođaštusaid, ja dat eai čájet sudno áššehasaid vearredahkkin ja boazobiinnideaddjin.

Diggi loahpahuvvui Sis-Finnmárkku diggegottis geassemánnu ­­16. ­beaivvi, ja dál celko duopmu boahtte vahku.

-Almmuhus-