-Almmuhus-
OĐĐASATSuoma Sámediggi juolludan 176 000 euro kulturdoaimmaide

Suoma Sámediggi juolludan 176 000 euro kulturdoaimmaide

-

-

​Sámedikki kulturlávdegoddi jugii lávdegoddečoahkkimis oktiibuot 176 000 euro sámegielat kultuvrra ovddideapmái ja sámeservviid doaibmamii.

Guovvamánu 11. ja 12. beaivvi ​lei Suoma Sámedikki kulturlávdegoddečoahkkin. 

Ohcejoga sámekirkostobuid fuolaheapmái addo 10 340 euro, ja Davviriikkalaš sámeservviid doarjumii 15 000 euro sámi kulturmearreruđain, dieđiha Suoma Sámediggi preassadieđáhusas.

 

Kulturbálkkášupmi

Kulturlávdegoddi lea mieđihan kulturbálkkašumiid dovddastussan nana sámegiela, kultuvrra ja kulturárbbi, árbevirolaš ealáhusaid eallinfámu ovddideaddjin ja dovddusdahkamis.

Kulturbálkkašumi oažžut leaba Inkermaria Hetta Vuohčus ja Antti Oula Juuso Eanodagas. Goappašagat oažžuba 3000 euro sturrosaš bálkkašumi.

Preassadieđáhusas dieđihuvvo ahte ohcamušaid dássi lei allat, ja das viidáset celko maid ahte sámedáidda ja -kultuvra lea fámolaš ođasmuvvanáiggis, muhto kulturmearreruhta lea bisson seamma sturrosažžan.

 

Eamiálbmotgielaid jahki

Jagi 2019 lea ON eamiálbmotgielaid jahki. Fáddájagi ulbmil lea ovddidit máilmmi eamiálbmotgielaid dili.
Kulturlávdegoddi háliidii doarjut čállinprošeavttaid gárvánemiid mat leat juo buori muttus, servošiid doaimma aktiverema ja kulturárbbi dieđuid, dáidduid ja geavadiid eallinfámolažžan ja nuppástuvvima seailuma buolvvas bulvii.

-Almmuhus-