-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT – Stuorra hástalusat jo juovlamánus

– Stuorra hástalusat jo juovlamánus

-

-

Svein Atle Somby dat jáhkkimis šaddá Kárášjoga sátnejođiheaddjin, dál go leat vuolláičállán ovttasbargošiehtadusa golmma eará bellodagain. Son lohká hástalusaid jo vuordimin.

Eske iđđes dieđihedje Kárášjoga Bargiidbellodat (Bb), Sámeálbmot Bellodat (SáB), Johttisámiid listu (JL) ja Olgešbellodat (O) ahte leat vuolláičállán ovttasbargošiehtadusa 2015-2019 gielddastivraáigodaga ovddas.

 

Ádjánedje gávdnat guimmiid

Ovttasbargoguoimmit lea šiehttan ahte Somby šaddá Kárášjoga sátnejođiheaddjin ja John Nystad ges várresátnejođiheaddjin (SáB). Ieš Somby lea ilus go dál leat geargan šiehtadallamiiguin.

– Ádjáneimmet veahá gávdnat rivttes šiehtadallanguimmiid, muhto mii bovdejuvvoimet dán golmma bellodagas ságastallamiidda. Šiehtadallamat lea mannan hui bures, mis lea leamaš buorre gulahallan ja eai lean makkár ge áššit maid birra lei váttis šaddat ovttaoaivilii, min áššit heivejit bures oktii, čilge Somby.

Válgabohtosiid mielde ožžo Bb 7 áirasa gielddastivrii, dat golbma bellodaga geaiguin sii ovttasbargagohtet, ožžo ges ovtta áirasa guhtege gielddastivrii. Nu lea dát joavku eanetlogus login áirasiin.

 

Dát áššit leat ge vuođđun ovttasbargui:

– Kárášjoga BB, O, SáB ja JSL oktasaš mihttun lea ovddidit Kárášjoga gieldda fátmmasteaddji gieldan gos lea buorre orrut ja bajásšaddat.

– Sámegiella ja kultuvra oktan boazodoaluin lea vuođđun BB, O, SáB ja JSL ovttasbargui.

– Sámegiella ja kultuvra galgá leat nanus ja ealli gieldda ovdánahttimis. Gielda galgá leat rabas dárogielagiidda ja eará gielagiidda, ja maiddái atnit árvvus eará kultuvrraid. Sii áigot ovddidit máŋggakultuvrralaš birrasa, seammás go Kárášjohka lea lunddolaš guovddážin sámi ásahusaid dáfus.

 

Visot vuolláičállon

– Mis ledje buohkain hui seammalágan oaivilat áššiid birra, iige lean váttis šaddat ovttaoaivilii. Diet golbma ášši mat leat namuhuvvon leat juste dat áššit mat midjiide Bargiidbellodahkii maiddái leat dehálačča, lohká Somby.

Olles ovttasbargošiehtadus lea gárvvis ja vuolláičállon.

– Mii leat maiddái mearridan geaid háliidat guđege lávdegoddái ja nu ain, maiddái politihkalaš prográmma lea gárvvis muhto daid eat almmut vuos, muitala Somby.

 

Golggotmánu 22. beaivvi galgá ođđa gielddastivra ásahuvvot ja jus visot manná dáid bellodagaid plána mielde de Somby beassá sátnejođiheaddjin. Son lohká iežas vuollegašvuođain álgit ođđa ámmáhii:

– Dat lea duođalaš ámmát, dat lea ovddasvástádus ja mun gal álggán vuollegašvuođain dán bargui ja áiggun bargat nu bures go sáhtán, lohká Somby.

Bargiidbellodat orro ge dál beassamin fas fápmui Kárášjogas, maŋŋil go Guovddášbellodat lea ráđđen ovtta áigodaga. Dan ovdal leige Bargiidbellodat fámus 24 jagi.

– Ammal olbmot háliidit fas eará stivrejumi, jienasteaddjit leat čájehan ahte háliidit fas min dán háve. Ammal olbmot háliidit dan maid dovdet, jurddaša Somby

 

Váttes áššit boađi boađi

– Mis lea váldoášši sámegiella ja kultuvrra seailluhit muhto maiddái váldit vara dárogielhálliin maiddái. Mii dieđusge boahtit maid deattuhit skuvla- ja dearvvašvuođasurggiid, dan birra leat maid ovttaoaivilis min ovttasbargoguimmiiguin, lohká Somby.

Juste dien guovtti suorggis Somby lohká ge leat stuorámus hástalusaid boahtteáiggis.

– Mis bohtet juovlamánu gielddastivrračoahkkimis jo máŋga váttes ášši. Dalle galgat Utøya-ruđaid gieđahallat ja dan gieldda nuppástuhttima gieđahallat ja dieidda áššiide fertet álgit ráhkkanit nu jođánit go beassat fápmui.

Somby lea čuvvon Utøya-ášši olggobealde ja sus leat jurdagat dan birra:

– Mu mielas lea dehálaš ahte nuorat ožžot dan veahkki maid dárbbašit, mii fertet vuoruhit ahte dál ásahuvvo joavku mii guorahallá makkár vehkiid guhtege dárbbaša, jáhkán die lea maid fertet vuoruhit.

 

Muhto ii leat dušše Utøya-ášši mii lea leamaš hástalussan Kárášjoga gildii, dearvvašvuođasuorggi bealis leat rahčan vástideames ja fállamis bálvalusaid olbmuide. Somby ii dieđe vuos mo dán áigu čoavdit:

– Lea váttis dadjat mo, muhto mii fertet ainjuo dál guorahallat gokko leat hástalusat ja dokko bidjat fámuid.

 

-Almmuhus-