-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT– Sámediggeráđđi vuoruha gumppiid ovdalii sámi boazodoalu

– Sámediggeráđđi vuoruha gumppiid ovdalii sámi boazodoalu

-

-

Bargiidbellodaga sámediggejoavku oaivvilda Sámediggeráđđi ja ráđđehus eai vuhtii váldde guohtunealáhusaid dárbbuid , go evttohit viiddidit gumpesona Mátta-Sámi boazodoalu guovllus.

– Ii leat mihkkege ođđasiid ahte ráđđehus atná eanet árvvus doalahit gumpehivvodaga go boazodoalu ja sávzadoalu, muhto dat ahte Sámediggeráđđi lea miehtan viiddidit gumppesona áibbas lahka boazoguohtumiid lea áddemeahttun ja heivemeahttun, cealká Bargiidbellodaga parlamentáralaš jođiheaddji Sámedikkis, Vibeke Larsen.

 

Biebmat boraspiriid

Go evttohuvvo viiddidit gumppesona, de bidjá sihke ráđđehus ja Sámediggeráđđi stuorát beroštumi Bern-konvenšuvnna mearrádusaide, eaige vuhtii váldde guohtunealáhusaid dárbbu sihkkarastin dihte oadjebas dili guohtunelliide, oaivvilda Bargiidbellodat. 

Dasa lassin bidjá Sámediggeráđđi Mátta-Sámi giela ja kultuvrra ain garrasat deattu vuollái, go mieđihit dagahit Mátta-Sámi boazodoalu ain eanet hearkkes dillái boraspiriid dihte.

– Dan sadjái go leat árvoháhkan biergobuvttadeaddjit, de šaddet eanandoallit ja boazodoallit, sii geat bibmet boraspiriid. Mis lea Norgga mehciin sadji sihke muhtun gumppiide ja eará boraspiriide, muhto go dát eallit rigerejit boazo- ja sávzačorragiin, de lea áigi čielgasit cealkit dát lea dohkketmeahttun, lohká Larsen.

 

Berrejit guldalit

Sihke boanddaidsearvvit ja Norgga Boazosámiid Riikkasearvi leat buktán vuosteháhkocealkámuša lasihit eambbo gumppiid guohtunguovlluide.

– Stuoradiggepolitihkkárat berrejit eanet guldalit sin geat vižžet iežaset dietnasa luonddus, eaige luohttit maid Sámediggeráđđi ja ráđđehus cealká. Mis lea buohkain ovddasvástádus doalahit nana alladássásaš biebmobuvttadeami Norggas, ja dan seammás ahte mii gáhttet guohtunelliid mehciin, loahpaha Vibeke Larsen.

 

Ii boazoguohtonguovlu

Sámediggeráđi áirras Silje Karine Muotka lohká ipmirdit moaitámušaid, muhto ii mieđit dasa ahte Sámediggi vuoruha gumppiid boazodoalu ovdalii.

– Mii Sámedikki bealis ráđđádallat stáhtain, dán oktavuođas Birasdepartemeanttain, ja sii dat árvalit gosa áigot gumppiid ásahit. Dán áššis, go mii leat ráđđádallamiin Birasdepartemeanttain, de leat geavahan kárttaid mat čájehedje ahte árvaluvvon gumpeguovllus eai leat boazoguohtoneatnamat.

(Ášši joatká gova vuolábealde)


Sámediggeráđi áirras Silje Karine Muotka áigu iskat lea go boazoguohtunguovlu gosa evttohit gumppiid. Govven: Ovlla Gaup 

Njulget jus boastut

Muotka lohká sii áigot dál dárkkistit lea go nu ahte evttohuvvon guovllus leat boazoguohtoneatnamat.

– Jus lea nu ahte mii leat boasttu dieđuid ožžon ja vuođđu lea boastut, de gal áigut njulget daid, ja vuorddán ahte Stuoradiggi čuovvola dan, lohká Muotka.

 

Dilli lei sáhttit vearrát

Muotka lohká ráđđádallamiid oktavuođas stáhtain bohtet ollu dramáhtalaš evttohusat.

– Dat dieđusge eai leat almmolaččat, muhto sáhtán lohkat ahte leat mu mielas ollu dramáhtalaš evttohusat ja mii gal leat negatiivvat dasa ahte gumppet galget ásahuvvot guovlluide gos sáhttet goaridit boazodoalu. Jus Sámediggi ii livčče ráđđádallamiin mielde, de livččii ollu vearrát dillin šaddan, lohká son.

 

 

 

 

 

 

-Almmuhus-