-Almmuhus-
OĐĐASAT– Mis lea buoret jurdda

– Mis lea buoret jurdda

-

-

Vaikke NSR leage guhkit áigge oččodan sierra sámi mánáidáittardeaddji de lei Bargiidbellodat guhte nagodii čohkket eanetlogu dása.

Gaskavahkku evttohii Bargiidbellodat (Bb) Sámedikki Bajásšaddan-, fuolahus ja oahppolávdegottis ahte galggašii ásahuvvot sierra sámi mánáidáittardeaddji. Árvalus oaččui eanetlogu, ja nu vuordimis dievasčoahkkimis maid oažžu eanetlogu.

Dákkár árvalus dattege ii leat ođđa ášši, go NSR lea guhká oččodan sierra mánáidáittardeaddji. Bb sámedikkeáirras Johan Vasara oaivvilda NSR dál lahkonan sin jurdaga.

– In leat ovttaoaivilis dasa ahte mii leat čuovvolan NSRa, orro baicce NSR lahkonan min jurddašeami go leat miehtan oččodit sierra sámi mánáidáittardeaddji dálá ásahusa vuollái, dadjá son.

 

NSR illuda

NSR sámedikkeáirras Nanna Thomassen lea ge dál ilus go lávdegoddi doarjjui dán evttohusa.

– Sámi mánáidáittardeaddji lea dehálaš vai mii sáhttit sihkkarastit mánáideamet dorvvolaš árgabeaivvi. Mii dárbbašat sámi mánáidáittardeaddji, gii sáhttá veahkehit mánáid ja geas lea sámi giella- ja kulturgelbbolašvuohta, dadjá Nanna Thomassen preassadieđáhusas ja joatká:

– Sámi mánáidáittardeaddji galgá gozihit sámi mánáid rivttiid čuovvuleami. Beaktilis vuoigatvuođat leat dehálačča, muhto mii dárbbašat maid gean nu gii goziha dáid vuoigatvuođaid.

 


NSR sámedikkeáirras Nanna Thomassen
Vuorkágovva: Astrid Helander

Oaivvilda iežaset árvalusa leat earaláganiin

Dalle go NSR álggus árvalii dákkár doaimma de Bargiidbellodat lei eahpádusas. Johan Vasara muitala iežaset árvalusa leat earaláganiin go dat maid NSR lei álggos evttohan.

– Dán ášši sáhttá buohtastahttit dainna giellaáittardeaddjiáššiin maid NSR lea evttohan ja mas Bb lea eahpádusas. NSR lei evttohan maid ásahit sierra sámi mánáidáittardeaddji mii ii gula dálá Mánáidáittardeaddji vuollái. Mii ballat ahte jus dákkár ođđa vuogádaga ásahit de das ii leat reella váldi, seammás go dat geain dál lea dat váldi ja ovddasvástádus sáhttet beasadit eret iežaset ovddasvástádusas, čilge Vasara.

 

Vasara muitala Bb dál evttohan baicce dálá Mánáidáittardeaddji vuogádahkii ásahit sierra sámi mánáidáittardeaddji.

– Mii eat leat goassege leamaš vuostá sihkkarastit sámi mánáid dili, dákkár áittardeddjiin. Mii dattege leat leamaš vuostá dan organiseremii maid NSR lea evttohan, go mii leat jurddašan ahte mo dát sáhtašii doaibmat buoremusat ja beaktilepmosit, ja mii oaivvildat min evttohusa leat buoret vuohkin, dadjá son.

 

Guhká bargan

NSR sámedikkeáirras Nanna Thomassen čállá preassadieđáhusastis ahte NSR lea guhká bargan dáinna áššiin.

– Min mielas lea sámi mánáidáittardeaddji ásaheapmi buoremus čoavddus mainna suddje sámi mánáid riektesihkkarvuođa. Mii háliidit ahte galggašii lágiduvvot dálá Mánáidáittardeaddji vuolde, dadjá Thomassen ja joatká:

– Lean ilus go dál viimmat gávdno eanetlohku ásahit diekkár áittardeaddji, ja ahte mii ovttas bealuštit sámi mánáid vuoigatvuođaid, loahpaha Thomassen.

 

Vaikke dál leage ovttaoaivilvuohta Sámedikkis dán áššis, de dattege ii leat dadjon ahte doaibma ásahuvvo.

 – Dál ferte sámedikkeráđđi gulahallat eiseválddiiguin ja Mánáidáittardeddjiin dán birra, lohká Johan Vasara.

 

 

 

 

 

-Almmuhus-