-Almmuhus-
OĐĐASATJuohke njealját matematihkka­oahpa­headdjis váilu fága­čiekŋudeapmi

Juohke njealját matematihkka­oahpa­headdjis váilu fága­čiekŋudeapmi

-

-

Máhttodepartemeanta dieđiha dál sáhttet fas oahpaheaddjit ohcat lassioahppu. Romssa ja Finnmárkku fylkkas váilu birrasii 450  matematihkkaoahpaheaddjis fágačiekŋudeapmi dan fágas maid oahpaha. Nu lea maid dilli dan 450 eŋgelasoahpaheaddjis ja 350 dárogieloahpaheaddjis. 

– Buot dehálamos min skuvlapolitihkas lea ahte mii fuolahat ahte mis leat eambbo čeahpes ja kvalifiserejuvvon oahpaheaddjit. Muhto ain váilu oahpaheddjiin fágačiekŋudeapmi dan fágas maid sii oahpahit. Danin vuoruhat lassioahpahusa ja doaivut olu oahpaheaddjit ohcet lassioahppu, lohká máhtto- ja integrerenministtar Trine Skei Grande.

Ráđđehus lea lasihan oahpaheddjiid lasioahpaheami golbmii 2014 rájes. Dán jahkái leat vuoruhan 1,54 miljárdda kruvnna. Diibmá ožžo 6.800 lassioahpu fálaldaga.

Buot oahpaheddjiin galgá leat fágačiekŋudeapmi dan fágas maid oahpaha ovdal borgemánu vuosttaš beaivvi  2025:s. Dalle galget buot oahpaheddjiin geat oahpahit eŋgelasgiela, matematihka, dárogiela, dárogiela mearkagiela ja sámegiela mánáidskuvllas, leat unnimus 30 oahppočuoggá dáin fágain. Nuoraidskuvlla oahpaheddjiin fas unnimusat 60 oahppočuoggá dain seamma fágain. 

Romssas ja Finnmárkkus váilu stuorra oasis oahpaheddjiin fágačiekŋudeapmi dain fágain maid sii oahpahit.  25 proseantta matematihkkaoahpaheddjiin váilu fágačiekŋudeapmi, 37 proseantta eŋgelasgiela oahpaheddjiin ja 19 proseantta dárogieloahpaheddjiin váilu fágačiekŋudeapmi. Dan čájehit Oahppodirektoráhta logut. 

Gielddaid ovddasvástádus

Lea skuvllaid ja gielddaid geatnegasvuohta fuolahit ahte oahpaheaddjit devdet gelbbolašvuođa gáibádusaid. 

– Lea Romssa ja Finnmárkku fylkkagieldda duohken vuoruhit lassioahppu ja sis berre leat gárvvis čielga gelbbolašvuođaplána oahpaheddjiide, lohká Skei Grande ja lohká sii dihtet iskosiid bokte ahte oahpaheddjiid mielas leat sii šaddan čeahpibun oahpahit ja ahte oahppit ohppet eambbo. 

Áigemearri ohcat lassioahppu lea njukčamánu vuosttaš beaivi.

Sámi gielddaid dilli

Guovdageainnus váilot dárogielas  4 oahpaheaddjis, dahje 16 proseanttas, fágačiekŋudeapmi. Matematihkas váilot 19 oahpaheaddjis,  dahje 73 proseanttas, fágačiekŋudeapmi ja eŋgelasgielas ges 9, dahje 75 proseanttas, fágačiekŋudeapmi. 

Kárášjogas váilot dárogielas 3 oahpaheaddjis, dahje 38 proseanttas, fágačiekŋudeapmi, matematihka váilu 1 oahpaheaddjis, dahje 8 proseantta, fágačiekŋudeapmi ja eŋgelasgielas váilu 1 oahpaheaddjis, dahje 14 proseanttas,  fágačiekŋudeapmi.

Gáivuonas váilot dárogielas 2 oahpaheaddjis, dahje 15 proseanttas, fágačiekŋudeapmi ja eŋgelasgielas 4 oahpaheaddjis, dahje 44 proseanttas, fágačiekŋudeapmi.

Porsáŋggus váilot dárogielas 10 oahpaheaddjis, dahje 26 proseanttas, fágačiekŋudeapmi, matematihkas 2 oahpaheaddjis, dahje 7 proseanttas, fágačiekŋudeapmi  ja eŋgelasgielas 2 dahje 14 proseanttas, oahpaheaddjis, fágačiekŋudeapmi. 

Unjárggas váilot dárogielas 6, dahje 60 proseanttas, oahpaheaddjis fágačiekŋudeapmi. Matematihkas váilot 2,  dahje 18 proseanttas, oahpaheaddjis fágačiekŋudeapmi ja eŋgelasgielas fas 6, dahje 75 proseanttas, oahpaheaddjis fágačiekŋudeapmi. 

Logut leat vižžojuvvon maŋimuš ođastuvvon statistihkas ovdal 01.01.2020 ja guoská dušše gielddalaš skuvllaide. 

-Almmuhus-