-Almmuhus-
OAIVILATIsso­ras háldda­šeapmi Deanus

Isso­ras háldda­šeapmi Deanus

,

-

-

Mii, Árja evttohusat nuortaguovllu válgabiirres, navdit Deanu hálddašeami issorassan.

Máŋga duhát jagi mii sápmelaččat leat bivdán ja hálddašan Deanu, ja dan leat dahkan árbevirolaš máhttun mii lea fievrriduvvon buolvvas bulvii.

Muhto dan rájes go eiseválddit hálddašišgohte Deanu, de lea sihke luossanálli, árbevirolaš bivdovuogit ja báikkálaš guollebivdit gillán daid čuozahusain mat bohtet heajus hálddašeamis.

Ii leat šat luohttevašvuohta

Jus báikkálaš bivdiin goassige galgá boahtit luohttevašvuohta olggobealát hálddašeddjiide, de sis lea bággu bijahit johtui stuorra dutkanbidjosa. Juste dál lea mis dat dovdu ahte hálddašeaddjit váillahit dan máhtu mii gávdno báikkálaš olbmuin, ja stuorra dutkanbijus lea áidna vuohki mo hálddašanhearráin goasge boahtá fas luohttevašvuohta báikeolbmuid gaskka.

Danin evttoha Árja ahte biddjo johtui dutkanjoavku mii galgá bargat ja dutkat Deanus ja Deanuvuonas. Leat han dan veardde stuorra ráiggit hálddašaneisseválddiid máhtus ja dutkanvuogádagas ahte dát dutkan ferte leat bistevaš, ja ferte dáhpáhuvvat Deanus. Dutkanjoavku berre ruhtaduvvot sihke Norgga ja Suoma eisseválddiin. Dákkár dutkan boahtá maid leat ávkin buotlágan eanuide ja jogaide gos luossa johtá, sihke Norggas ja máilmmis.

Lea min oaivil ahte Deanu hálddašeami vuođđun berre leat báikkálaš, árbevirolaš máhttu ovttas buriin ja bistevaš dutkamiin, ja dál mis ii leat nubbi oassi dáin.

-Almmuhus-