-Almmuhus-
GUOIMMUHEAPMIHoroskohpa

Horoskohpa

-

-

Dán vahku horoskohpa guoska njukčamánu 4.-10. beivviide. 

FIERCA

21/3-19/4

Dál lea áigi láddan savdnjilit eret boares gavjjaid ja oassálastigoahtit eallima hearvásvuođas.

Dán vahkus lea vuogas dahkat nieguid duohtan.

Ja dál sáhtát duohtan dahkat daid maid leat maŋidan dahje it leat goassige arvan ba álgit ge.

Don hirpmástuvat vel man johtilit dat manná, ja man ollu don gearggat bargat go vuos álggát. 

 

VUOKSÁ

20/4-21/5

Rabas čalmmiid ja geahča gosa geaidnu doalvu.

Fertet leat áicil amas it darván dálá dillái.

Muitte dus leat plánat, ideálat ja niegut, mat eai leat vel duohtan dahkkon.

Dohppe buot ovttastallanvejolašvuođaid ja dieđit iežat muhtin vuogas organisašuvdnii.

Dat mii otná beaivvi dahká buorren lea ahte dovddat don leat jođus dohko gosa ihttin háliidat.

 

JUMEŽAT

21/5-21/6

Go geahčadat birra, de fertet diehtit ahte dovddut ivdnejit buot maid oainnát.

Dál fertet muhtin mearrádusaid dahkat, ja fertet váruhit ahte geavahat jierpmi ja dovdduid oktanaga.

Ii ábut dasa fámuid geavahit ja vuoimmi čájehit vai beasat viidáseappot.

Láđisvuohta ja áicilvuohta lea dat mii dál doaibmá.

Geahča njuolga dan geainnu maid váccát, vai it láhppo ja masse oppalašgova.

 

REABBÁ

22/6-22/7

Dán vahkus lea vuogas dadjat dan man guhká leat doallan iežas siste ja maid soaittát čiegadan guhkit áigge.

Iskka dan maid don duođai háliidat, ja várut ahte ballu ii bisset, nu ahte earát besset dubmet.

Dál lea erenoamáš vuogas áigi dadjat maid don duođai oaivvildat.

Lea dárbbašlaš čájehit earáide maid háliidat vai ollašuhtát ja ollet dohko gosa lea hállu.

 

LEDJON

23/7-22/8

Mađe eanet sáhtát čájehit earáide man ollu sii mearkkašit dutnje ja man ollu don anát sin árvvus, dađi buoret doaibmá dát vahkku.

Dás gusto leat mearrideaddji dan seammás go leat šiega earáiguin ovttasbarggus.

Ráhkesvuođas leat buori eavttut, muhto várut fal ahte it barggu ja ráhkesvuođa seagut menddo lahkalaga.

Atte earáide buriid, ja de bures bálkkašuvvot.

 

BUHTISNIEIDA

23/8-22/9

Smiehta jus livččet rievttes sajis rievttes áiggis.

Vaikke vásihat ahte baicce livččet galgan áibbas eará sajis.

Justa dál dárbbašat oaidnit gosa bihtát galget ja de bidjat daid rievttes sadjái.

Ii dat ábut dušše barggu bargat ja oažžut áššiid doaibmat.

Dus lea maid bággu muitalit earáide maid don leat bargamin.

Ovttasbargu gáibida hálešteami ja fuomášumiid ja jurdagiid lonohallama.

 

VIEHKAT

23/9-22/10

Gos don boađát, ja gosa mannamin? Dus lea dárbu čalmmustahttit iežat ja geavahit iežat attáldagaid ja hutkás riggodagaid ovttas earáiguin.

It don dárbbaš earáide buot háliidusaid muitalit ja sis oažžut dohkkeheami ovdal go álggát.

Lea dehálaš čájehit bohtosiid iige čiegadit dan, maid earáid ovddas nagodat bargat.

 

SKORPIUVDNA

23/10-21/11

Ráhkistit danin go dat lea buorre, ii oažžun dihtii, dat ávžžuhuvvo dán vahkus.

Lea dan láhkai, mađi eanet ráhkistat, dađi eanet ráhkesvuođa vásihat, ja mađi eanet mearkkašat earáid váilevaš ráhkesvuođa, dađi unnit oaččut dan.

Čájet ráhkesvuođat, ii dušše danin go earát dan gáibidit.

Dán vahkus buhtistat iežat siskkáldasat, nu ahte buot šaddá buhtisin ja čielggasin.

 

BÁHČČI

22/11-21/12

Juogat iežat buriid.

Guldal earáid ja oainne maid sii dárbbašit ja háliidit.

Sin čađa oaččut eanemusat ruovttoluotta ja oaččut maiddái stuorámus vejolašvuođa ovddidit iežat earáiguin ovttas.

Vaikke váibmu coahkká garrasit ja dan fertet čuovvut dán vahkus, de lea liikká dehálaš juogadit jurdagiid ja dovdduid earáiguin.

Erenoamážit jus háliidat áddejuvvot.

 

BÁKTEBOHKKÁ

22/12-19/1

Dus leat attáldagat ja skeaŋkkat maid movttegit juogadat earáiguin.

Ale čiegat attáldagaidat, muhto dohppe liibba ja čájet dan maid barggat ja hutkat.

Ii gávdno rádjá man kreatiiva sáhtát leat, erenoamážit go beasat okto bargat dan maid duođai háliidat.

Várut fal ahte it dušše earáid ovddas bargga, muhto maiddái fertet muitit iežat ovddidit.

 

ČÁHCEOLMMÁI

20/1-18/2

Mo jus dattetge duođaid barggat dan maid háliidat? Dus lea leamaš álo dárbu iežat geainnuid čuovvut ja luohttit alccet.

Dán vahkus doaibmá dat erenoamáš bures.

Daja dan maid oaivvildat, guldal dovdduidat ja daja maid oaivvildat go de dovddat dan dovddu.

Dán vahkus lonohalat gaskal fuomášumiid ja dovdduid, jurdagiid ja dárbbuid.

 

GUOLIT

19/2-20/3

Guliide rahppojit dál siskkáldasat uvssat.

Ale gidde čalmmiid, muhto baicce divtte nohkameahttun vejolašvuođaid fillet du.

Muitte, buot mii dál lea duohta, dat lei leamaš ovdal dušše niehku.

Go niegadat, de lea niegut mat duohtan dahkkojit.

Ale oainne govahallama bahtarussan, muhto baicce čoavddan ođđa ja buoret duohtavuođa eallimii. 

-Almmuhus-