-Almmuhus-
OĐĐASATGuolástus­direktoráhtta hilgu mearra­biegga­fámu Sállana lahkosis

Guolástus­direktoráhtta hilgu mearra­biegga­fámu Sállana lahkosis

-

-

Guolástusdirektoráhtta vuosttilda mearrabieggafápmu rusttegiid mat leat evttohuvvon Sállana lahkosii. Guolásteapmi lea ággan. 

Guovlu máid Oljo- ja energiijadepartemeanta lea evttohan lea ožžon nama Sandskallen – Sørøya Nord ja lea Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhtas (NVE) kategoriserejuvvon guovlun gos mearrabieggafápmu lea hui guovdil. NVE oaidná guovllu vuogas guovlun sihke ekonomiijalaččat ja teknihkalaččat ja gos eai leat beroštumit nu oallugiin. 

Guolástusdirektoráhtta fas oaivvilda ahte guovllus leat stuora guolástanberoštumit mat báhcet gillájeaddjin jus guvlui boahtá mearrabieggafápmu. 

-Almmuhus-