-Almmuhus-
GUOIMMUHEAPMIFierca galgá dohppet liibbaid, reabbá ges čuovvut dan maid dovdá gamus

Fierca galgá dohppet liibbaid, reabbá ges čuovvut dan maid dovdá gamus

-

-

Dán vahku horoskohpa guoska Cuonjumánu 1.-7. beivviide. 

FIERCA

21/3-19/4

Dohppe liibbaid.

Geahččalatta ale ge leat nu dárkil jus it leat válljen riekta.

Geahččaladdat ­eallima attáldagaid lea dat vuohki gávnnahit masa liikot.

Jus sáhtát, de guldal maid siellu háliida bargat.

Geavat iežat nággárvuođa čađahit daid.

Dál lea maid Fierccaide hui vuogas áigi luohttit dasa maid máilbmi buktá.

Don barggat dušše oasi barggus, ja de divttát máilmmi ­bargat reasta.

 

VUOKSÁ

20/4-21/5

Jus leat ráfálaš guovllus, de geahčas albmái ja návddaš dan maid oainnát.

Ale doama, baicce váldde gulul.

Ale geahččal bargat johtileappot go dan maid dilálašvuohta suovvá.

Borjjas eallima fatnasiin ja gále luottaid, ja luoitte eallima boahtit biekka mielde.

Ale geavat návccaidat dárbbašmeahttumit.

Ovttasbargu ja plánen lea buorre reaidu Vuoksái dán vahkus.

 

JUMEŽAT

21/5-21/6

Dáppe lea deatta garas.

Muhtimin orut dovdamin iežat moivváskeamen go leat nu olu jurdagat mat jorret.

Fertet váruhit ahte it čiekŋudahte iežat justa dasa mii lea du ovddabealde, ja dan láhkái massát oppalaš geahčasteami.

Geahča ovddosguvlui, ja váldde vuostá ráđiid.

Lea buorre oažžut hálddašeami dan stuorra govas.

Nie fidnet buot gahč­čat čoahkkái rievttes sadjái.

Guldal iežat gamus dovdama.

 

REABBÁ

22/6-22/7

Čuovo dan maid dovddat gamus.

Muitte ahte dán háve ii leat gamus dovdan dat maid dovddat, muhto makkár fuomášumiid ja jurdagiid oaččut.

Don dovddat iežat siste iežat áigumušaid ja dan mii lea dehálaš dutnje.

Guldal iežat siskkáldas jiena, vaikke dat dušše sávkala.

Jus háliidat ahtanuššat ja ovdánit, de fertet dohppet liibbaid ja bargat dan maid duođaid dovddat lea duođalaš ja riekta dutnje.

Dát áigi sáhttá leat gelddolaš áigi.

Mađe duostileabbo leat, dađi eanet vuoittát.

 

LEDJON

23/7-22/8

Don leat mátkkošteamen.

Doppe fertet diehtit justa maid don duođaid oaivvildat ja dohppet liibbaid vai joavddat viidáseappot.

Ovddeš mearraalbmát gehčče násttiid ja máilmmiavádaga mearkkaid.

Don maid fertet guldalit maid dat stuorra fámut muitalit, vai sáhtát garvit daid stuorámus stoarpmaid ja joavdat dohko gosa leat mannamin.

Muitte dát áigumuš ii leat nu ahte it sáhte eará vugiid geavahit.

Galggat dárkilit iežat etihka čuovvut.

 

BUHTISNIEIDA

23/8-22/9

Dál lea áigi rahpat čalmmiid ja oaidnit daid stuorra plánaid.

Mii lea maid don duođaid ozat, ja dan maid gáttát lea vejolaš? Lea eanet vejolaš čađahit dan masa lea jáhkku.

Dán vahkus lea dus bággu lávket olggobeallái oadjebas dili, jus áiggošit joavdat dohko gos lea ain eanet oadjebas.

Don vuoittát dainna go it čuovo earáid oaiviliid, iežat dárbbuid leat buot buoremus gokčat.

 

VIEHKAT

23/9-22/10

Illut earáid ovddas.

Dán vahkus lea dát boares sátne­vájas gustovaš dutnje; stuorámus illu lea earáid illudahttit.

Ale smiehta nu olu maid ieš áiggošit, muitte earáiguin juogadit ovttastallat lea dat stuorámus illu.

Earáid ráhkistit ja čájehit beroštumi, dat lea dat stuorra skeaŋka dán vahkus.

Earáide addit dan masa ieš liikot addit, dat lea dat ­buoremus maid alddát sáhtát addit.

 

SKORPIUVDNA

23/10-21/11

Dán vahkus galggat leat dárkil detáljain ja daid smávva áššiin.

Erenoamážit jus juohkebeaivválaš organiseren rievdaduvvo.

Don fertet válljejumi dahkat.

It sáhte viehkat ovddabealde ja mearridit buot, dahje čiehkádit ja dahkat oaidnemeahttumin.

Čuoččo dás earáid searvvis.

Daga iežat oasi nu dárkilit ja bures go vejolaš, dalle de šaddá buorre.

 

BÁHČČI

22/11-21/12

Dál ii ábut geahččat ođđa mihtuid.

Fuomáš baicce olbmuid du birra ja sin dárb­buid.

Jus áiggut viidáseappot mannat, de fertet stivregoahtit das gos čuoččut. Leat go dus čiegus attáldagat maid it leat almmuhan? Dál lea áigi dan dahkat. ­

Galggat leat áicil oaidnit ahte ii buot leat nu mo kárta čájeha.

 

BÁKTEBOHKKÁ

22/12-19/1

Presišuvdna, áigodat ja áicilvuohta mearkkaša ollu dán vahkus.

Smávva detáljjat dahket stuorra erohusa das maid leat rehkenastán ­sukseassan, ja maid don jurddašit šaddat moivin.

Láđasmánu maŋŋá cuoŋománu 5. beaivvi áddegoađát áššiid johtileappot ja oaččut ge áššiide jođu maiguin it dárbbaš rahčat ge.

Dán vahkus ávžžuhan geavahit jierpmi ovdalii fámuid.

 

ČÁHCEOLMMÁI

20/1-18/2

Geavat áiggi dadjat dan maid oaivvildat.

Dan dieđusge várra dagat álo, muhto dál fertet earáide čájehit ja oažžut sin áddet maid don duođai oaivvildat, ja manne dan oaivvildat.

Dan dagat buoremusat go de hálddašišgoađát ássiid bures.

Jus earáid saji oainnát kárttas, de lea olu álkit čilget iežat saji, ja das mii lea erohus.

 

GUOLIT

19/2-20/3

Dus lea dáhpi diktit áššiid mannat meaddel dán
vahkus.

Vaikke it lean áigon, de dajat dan maid it lean áigon dadjat.

Don ávžžuhuvvot stivret fatnasa nu bures go
vejolaš.

Rávdnji doalvu jurdagiid ja sániid, nu ahte čuovo mielde.

Mo don borjjastat, ja gosa áiggut mannat, lea iežat duohken mearridit.

Geahča gos earát leat, ja várut vai it daja juoidá mii de dagaha ahte dii oktii beaškkehehpet. 

-Almmuhus-