-Almmuhus-
OĐĐASAT– Dehálaš jienastit girkoválggas

– Dehálaš jienastit girkoválggas

-

-

Girkoráđđi oaivvilda dán jagi rievttes dehálažžan jienastit girkoválggas go stáda bealis lea sáhka ovttastahttit suohkaniid.

Mu mielas gal berrejit buohkat beassat váikkuhit girku sisdoalu ja movt ruhta galgá geavahuvvot maid suohkanat juolludit girkui.

Anders Backer-Grøndahl Eide.

– Jus suohkanat ovttastuvvet, de ii leat daddjon ahte bisuhuvvojit dálá searvegodderáđit mat leat suohkaniin. Soitet searvegodderáđit maid ovttastuvvat, ja danne lea ge dehálaš ahte olbmot jienastit dán jagi girkoválggas vai báikkálaš olbmuin lea váikkuhanvejolašvuohta girku sisdollui, muitala Norgga girkoráđi seniorráđđeaddi Anders Backer-Grøndahl Eide.

 

Unnán beroštupmi

Eide maid muitala ahte dan guovtti maŋimuš girkoválggas leat dušše badjelaš 13 proseantta Norgga girku miellahtuin jienastan, ja dat buktá de hástalusaid Norgga girku demokratiijai.

 – In jáhke olbmuin lea unnán beroštupmi girkui gal, muhto go mii leat jearran olbmuin manná eai jienas, de eatnasat oaivvildit ahte girkoválggas gal fertejit dušše sii jienastit geain lea hui garra beroštupmi risttalašvuhtii. Mu mielas gal berrejit buohkat beassat váikkuhit girku sisdoalu ja movt ruhta galgá geavahuvvot maid suohkanat juolludit girkui, dadjá Anders Backer-Grøndahl Eide.

 

Mii lea girkoválga

– Girkoválggas leat guokte jienasteami. Galgá jienastit kandidáhtaid Norgga searvegodderáđiide ja bismaráđiide. Searvegodderáđđi lea báikkálaš searvegotti hálddahus mii earret eará mearrida masa girkooaffariid ruhta galgá geavahuvvot, ásahit virggiid maid searvegodderáđđi ruhtada, váikkuhit báhpa, proavásgotti ja bismmá virgáibidjamiid, buktit cealkámuša báhpaid bargojuoguide ja ráhkkanit áššiid čoahkkimiidda ja maid raporteret girku alimus eiseválddiide. Bismaráđđi fas doarju ja rávve searvegottiid iežaset bargguin, váikkuha girkuid geainnu iešguđet áššiin, virgáibidjá báhpaid, mearrida girkuid strategiijaid ja plánaid ja oassálastá girkočoahkkimis mii lea dego buot Norgga girkuid «stuoradiggi». Girkočoahkkimis dat lea alimus mearridanváldi Norgga girkuid ektui, čilge Eide

 

Movt jienastit

Buohkat geat leat Norgga girku mielalahtut, ja devdet 15 jagi 2015:s, besset jienastit girkoválggas. Norggas leat sullii 3,1 miljovnna olbmo geat besset jienastit girkoválggas, muhto ovddit válggas jienastedje dušše 413 000 olbmo.

 – Girkoválggas lea hui álki jienastit. Sáhttá finadit iežas searvegoddekantuvrras ovdagihtii jienasteamen dahje jienastit seammás go jienasta fylkka- ja suohkanválggas. Girkoválga lea oainnat seamma beivviid go fylkka- ja suohkanválggat leat ja lea dávjá seamma visttis maid, nu ahte mun gal ávžžuhan buohkaid beroštit ja geavahit iežaset jienastanrievtti girkoválggaide maid. Jienastanlisttuid gávnnat searvegoddekantuvrras dahje sáhtát čálihit daid min neahttabáikkis kirken.no. Jienastanlisttuin leat namat geaid sáhtát válljet searvegodderáđđái ja bismaráđđái, dadjá Norgga girkoráđi seniorráđđeaddi Anders Backer-Grøndahl Eide.

(Ášši lea almmuhuvvon báberaviissas 18.08.15)

-Almmuhus-