-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATČogget ruđa moatti miljovdnasaš digge­rehkegii

Čogget ruđa moatti miljovdnasaš digge­rehkegii

-

-

Motvind Norge lea fas álggahan ruhtačoaggima Jillen Njaarke áššegoluide, maŋŋel go vuoittáhalle  lágamánnerievttis mannan vahkkus. 

Orohat lea geahččalan riektevuogádaga bokte gaskaboddosaččat bissehit elfápmofitnodagaid huksemis stuora bieggafápmoturbiinnaid sin guohtuneatnamiidda ja johtingeainnu ala. Muhto sii vuoittáhalle sihke Oslo diggegottis ja dál aitto Borgarting Lágamánnerievttis.

Orohat lea dubmehallan máksit bieggamillofitnodagaid áššegoluid maŋŋel, diggegottis 1,7 miljovnna ja dál lágamánnerievttis ges 350 000 ruvnno ja vel dieđusge iežaset áššegoluid. 

Miljonbeali dán mánus

Danne lea Motvind Norge organisašuvdna álggahan vuohon ruhtačoaggima. Mihttu lea čoaggit 500 000 ruvnno njukčamánus Jillen Njaarke dupmui.

– Jillenjarke guovllus lea čuđiid jagiid leamaš boazodoallu. Dat leat vuoigatvuođat mat leat vuođđuduvvon ILO-soahpamuša nr. 169, mii ratifiserejuvvon Norggas jagis 1990. Dat nannejuvvo Vuođđolágas §108 ja ON konvenšuvnnas siviila ja politihkalaš vuoigatvuođain. Nuppi gánnáhahttivuohta ii galgga njuvdit fas nuppi. Ii sáhte hukset čáhcefápmorusttegiid suodjaluvvon guvlui, iige bieggafápmorusttegiid mat duvdet boazodoalu eret. Árbevirolaš boazodoallu ja dan johtingeainnut leat lága bokte suddjejuvvon, ja dan eai árvvoštallan Vefsn suohkanis, Norgga čázádat ja energiijadirektoráhtas eai ge Oljo- ja energiijadepartemeanttas, čállá Motvind Norge neahttasiiddusteaset. 

Loga maid:
Árvala geahpedit virggiid ja giddet skuvlla

Ráhkkanit eambbo diggeáššiide

Motvind Norge lea ovdal čoaggán ruđa Jillen Njaarke ovddas, ja mannan geasi ledje ožžon badjelaš miljonbeali dasa. 

Motvind Norge čállá ahte sáhttet šaddat ođđa diggeáššit, nu go konsešuvnna lobálašvuođas, MTA-plánas, ja buhtadusgažaldagas. Dál lea Eolus Wind hukseme bieggamillopárkka dan guvlui, ja huksemat galget gárvánit ođđajahkái. 

-Almmuhus-