Ruoktot OĐĐASAT

OĐĐASAT

Ožžo doarjaga Sáme­dikkis: – Dehálaš ahte dorjot

Sámediggeráđđi lea juolludan 1 627 000 ruvnno davvisámi giellaprošeavttaide, ja 300 000 ruvnno nuortalaš giellaprošeavttaide. Miksapix Interactive lea okta dain gii oažžu doarjaga, ja fitnodat...

Ožžot buhta­dusa go eai beasa vuovdit bivdo­koarttaid

Ráđđehus evttoha juolludit ruđa Deanučázádaga guolástushálddašeapmái (DG) buhtadussan go eai sáhte vuovdit luossabivdokoarttaid čázádagas. – Lei unnimus maid sáhtte dahkat, lohká DG stivrra nubbijođiheaddji...

Njeallje ođđa sámi stand-up komihkkára reaškkihit sámi

Soaittát dolkan dáčča komihkkáriidda geat bilkidit sápmelaččaid ja navdet ahte mis ii leat humora go eat gierdda spivkema. Dál galget baicce njeallje ođđa sámi...

Vuorrasiin vearáskan psyhkalaš váttut

Koronaáigi lea dagahan ahte vuorrasat, geain leat psyhkalaš váttut, gillájit vel eanet.   45,8 proseantta vuorasolbmuid psykiatriija ossodagaid divššárat vástidit ahte pasieanttain lea vearáskan dilli go...

Boanda­stuibmi ja boatka­nan eanandoallo­šiehtadallan:– Mii fertet stáhtas oažžut ruđa, vai Norggas lea biebmu

– Boandda sisaboahtu ii govčča boandda bálkká iige investeremiid mat gáibiduvvojit doaimmahan dihte náveha, lohká Máze boanda Johnny Hætta. Norgga boanddaidsearvvit lea botken eanandoallošiehtadallamiid...

Beahta­hallan go sámi ealá­husat ja kultur­ealáhus eai leat ožžon liige­ruđa rievda­duvvon stáda­bušeahtas

Maŋŋebárgga ovdanbuvttii ruhtadanministtar Jan Tore Sanner rievdaduvvon stádabušeahta. Bušeahtas ii juolluduvvon sámi ulbmiliidda dahje Sámediggái liigeruhta.  Áidna mii lea biddjon lassin bušehttii lea 4 miljovnna ruvnnu ealáhusaide,...

Evttohit nuppi nama vel fylkii: Nordlándda 

Ráđđehus evttoha Stuorradiggái lasihit Nordland fylka nama julevsámi Nordlándda namain. Gieldda- ja ođasmahttindepartemeanta evttohii Stuorradiggái árat dán giđa rievdadit láhkaparagráfa 29 mii guoská mo nammadit...

Gávpe­guovddáš vuovdi­massii: – Dál livčče miella áŋgiruššat eará guovlluin

RP Eiendom lea 2004:i rájes eaiggáduššan vistti, gos leat 12 ásodaga ja gávpevisttit. Dál leát mearridan vuovdit.  Kárášjoga gávpeguovddáš Márkangeainnus lea biddjon vuovdimassii. Lea RP...

Korona­njoammun fas lassána

Mannan jándora registrerejuvvojedje 579 ođđa koronanjoammuma Norggas.  Maŋimuš vahkku lea koronanjoammun fas lassánan Norggas. Maŋŋebárgga čuovganeapmái dieđihuvvojedje 579 ođđa koronanjoammuma, ja dat leat 96 eanet...

– Dehálaš ahte ovddas­vástádus mieđi­huvvo ja ahte vahágat buhtaduvvojit

Sámediggepresideanta Aili Keskitalo lea duhtavaš dainna ahte bealit ovddeš Divtasvuona suohkana buhtadusáššis leat soahpan dáhtolaš čovdosa mii mielddisbuktá ahte ášši loahpahuvvo beliid gaskka ja...

Muotka namma­duvvon boazo­doalu regionála plána stivren­jovkui

Sámediggeráđđi Silje Karine Muotka (NSR) lea nammaduvvon stivrenjovkui mii galgá bargat Romssa ja Finnmárkku boazodoalu regionála plánain. Dat boahtá ovdan Sámedikki preassadieđus. Sámediggi čállá preassadieđus...

Čorge­goahtá mearra­botni

Hámmárfeastta mearrabodni lea nuoskkiduvvon birasmirkkuiguin – dál ožžot ruđa buhtisteapmái. Birasdirektoráhtta dieđiha preassadieđáhusa bokte ahte Hámmárfeastta suohkanii juolluduvvo ruhta nuoskkideami dihte. Oktiibuot ožžot 134 miljovnna...