-Almmuhus-

Oaivilat-Lohkkiidreivvet

Deike sáhtát lasihit lohkkiidčállosiid, kronihkaid dahje eará oaivilčállosiid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid.

– Sámi servodaga ja sámi skuvlla ovddideami várás

Sámediggeráđđi oaivvilda Sámedikki bures lihkostuvvan oahppoplánabuvttusbargguiguin: – Ođđa oahppoplánabuktosiin lea mealgat eanet eksplisihtta sámi sisdoallu bajimus dási teavsttain go dálá nationála oahppoplánabuktosis, čállá Mikkel...

Mo sámiid riekti mearri­dit ieža­set boahtt­eáiggi gáhtte­juvvo?

– Lea sáhka das, ahte sápmelaččat galget ieža sáhttit ovdánahttit servodagaset ja boahtteáiggiset. Sihke Sámediggi ja stáhta leat ovttaoaivilis áššis, muhto duohtadilis čájehuvvo ahte...

Váilevaš sámegielat fálaldagat digitála máilmmis

Ráđđehus bidjá miljovnnaid digitaliseret dáčča almmolaš ásahusaid, muhto sámi ásahusat eai gal oaččo oasi dáin ruđain. Ii sáhte dadjat ahte sámegiella ja dárogiella leat dásseárvosaččat, jus ođđaáigásaš digitála fálaldagat leat dušše dárogillii, muhto eai fal sámegillii, čállá sámediggepresideanta kronihkastis.

Kronihkka: Almmolašvuohta 2017

Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) gáibida direktevrra luohpat maŋŋel go Nussir ASA ohcamuš oažžut konsešuvnna Riehpovutnii meannuduvvui. Son oaivvilda son rasttildan fápmudusaidis. Lea go son duođaid dahkan dan?

Lohkkiidreive: – Sámiskuvla lea heahtedilis ja ii oktage váldde ovddasvástádusa

– Mun ja Sámieana leat hui sakka behtohallan sámi mánáid ja vánhemiid dihtii go vuot dájuhuvvojit, čállá Sámieana listta 1. evttohas Ávjovári válgabiirres dán lohkkiidreivves.

 

– Mearrasámiid guolástanriekti berre lágain nannejuvvot

Norgga našuvnnalaš olmmošvuoigatvuohtaásahus (Našuvnnalaš ásahus) oaivvilda ahte mearrasámiid guolástanriekti, mii lea vuođustuvvon sin historjjálaš geavaheapmái, berre lágain nannejuvvot.

– Diktot dáčča servodaga oahppat sámi giellaárgabeaivvi birra

Kronihkastis sámediggeráđđi Lars Filip Paulsen ávžžuha buohkaid geat beroštit sámegielain buktit oaivila ráđđehussii ovdal go gulaskuddanáigemearri lea nohkan.