-Almmuhus-
-Almmuhus-
VÁLGGAT 2021Buot maid dárbbašat diehtit sámediggeválggaid birra
Vállje kárttas guđe válgabiirre birra áiggut eambbo lohkat, de boađát siidui gos gávnnat eambbo dieđuid válgabiirre birra ja bellodagaid/listtuid birra maid sáhtát jienastit. Ávvira grafihkka, Per Christian Biti.

Buot maid dárbbašat diehtit sámediggeválggaid birra

-

-

Mo lea riika juhkkojuvvon válgabiirriide? Guđiid bellodagaid/listtuid sáhttá jienastit gos ge?  Galle áirasa galget válljejuvvot guđege válgabiirres? Mii mearrida áirrasjuogu? Dás gávnnat vástádusaid.

Norggas lágiduvvo Sámediggeválga njealját jagi seamma beaivvi go stuorradiggeválga.

2021:s lea válgabeaivi mánnodaga čakčamánu 13. beaivvi. 

Juohke suohkan sáhttá mearridit lágidit válggaid maiddái sotnabeaivvi čakčamánu 12. beaivvi.  Du ruovttusuohkana ruovttusiiddus gávnnat dieđuid  du ruovttusuohkana válgačađaheami birra go válggat lahkonit.

Muhto, ovdal go vázzilat jienastanbáikái, de soitet dus gažaldagat Sámedikki birra – ja guđiid bellodagaid gaskkas sáhtát válljet du válgabiirres. 

Válgabiiret

Sámediggeválggaid ektui lea riika juhkkojuvvon 7 válgabiiren. Deaddil válgabiire nama,  de oaččut eambbo dieđuid válgabiire birra: 

1. Nuortaguovllu válgabiire 

Loga maid:
Válgabiire 1: Nuortaguovllu válgabiire

2. Ávjovári válgabiire

Loga maid:
Válgabiire 2: Ávjovári válgabiire

3. Davveguovllu válgabiire 

Loga maid:
Válgabiire 3: Davveguovllu válgabiire 

4. Gáiseguovllu válgabiire

Loga maid:
Válgabiire 4: Gáiseguovllu válgabiire

5. Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire 

Loga maid:
Válgabiire 5: Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire

6. Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Mátta-sámi válgabiire. 

Loga maid:
Válgabiire 6: Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Mátta-Sámi válgabiire 

7. Lulli-Norgga válgabiire 

Loga maid:
Válgabiire 7: Lulli-Norgga válgabiire 

Bellodagat ja listtut maid sáhtát jienastit

2021 sámediggeválggaide leat 11 bellodaga/listtu searvan, oktiibuot 58 listtu buot válgabiirriin.

Eanemus listtut leat Ávjovári válgabiirres, oktiibuot 10 listtu. Nuortaguovllus leat ovcci, Davveguovllus gávcci, Gáiseguovllus ovcci, Viestarmearaguovllus gávcci, Mátta-Sámi guovllus guhtta ja Lulli-Norgga válgabiirres gávcci listtu.

Loga maid:
Buot bellodagat ja listtut Nuortaguovllu válgabiirres 

Loga maid:
Buot bellodagat ja listtut Ávjovári válgabiirres 

Loga maid:
Buot bellodagat ja listtut Davveguovllu válgabiirres 

Loga maid:
Buot bellodagat ja listtut Gáiseguovllu válgabiirres 

Loga maid:
Buot bellodat ja listtut Viesttarmeara válgabiirres

Loga maid:
Buot bellodat ja listtut Mátta-sámi válgabiirres 

Loga maid:
Buot bellodagat ja listtut Lulli-Norgga válgabiirres 

Dehálaš dáhtonat

31.03.2021: Áigemearri sáddet listaevttohusaid. 

Listoevttohusat biddjojit geahčadeapmái dađistaga go bohtet sisa.

01.06.2021 Válgalistaevttohasat galget dohkkehuvvon.

Sámedikki válganammagoddi meannuda listaevttohusaid ja dohkkeha válgalisttaid evttohusaid ja válgalisttaid máhcahangohččumiid.

02.06.2021: Dohkkehuvvon válgalisttut almmuhuvvojit

30.06.2021: Áigemearri dieđihit Sámedikki válgajienastuslohkui.

Dat galgá dahkkon ovdal gaskaija geassemánu 30. beaivvi jus galggat sáhttit jienastit 2021 válggain. Ii leat doarvái ahte dieđihanskovvi lea poastasteampilastojuvvon 30.06.21. Don fertet sáddet dan Sámediggái nu ahte olle dohko ovdal dán beaivvi.

30.06.2021: Válgajienastuslogu guovlu biddjo.

Don čállot dán suohkana/gieldda Sámedikki válgajienastuslohkui gos don leat álbmotregistrerejuvvon 30.06.2021.

10.08.2021 Ovdagihtiijietnadddin álgá. 

Ovdagihtiijietnaaddima áigodat lea borgemánu 10. beaivvi rájes gitta čakčamánu 10. beaivái. Leat eará dáhtonat ja mearit mat gusket jus olgoriikkas áiggut ovdagihtii jienastit.

10.09.2021 Ovdagihtiijietnaaddin loahpahuvvo

13.09.21 Válgabeaivi. 

Sámediggeválggat dollojuvvojit seammás go stuoradiggeválggat. 2021:s lea válgabeaivi. Muhtun suohkaniin/gielddaid sáhttet válggaid lágidit maiddái sotnabeaivvi 12.09.2021.

14.09.2021: Ovdagihtii jienat galget ollen.

Jus ovdagihtii jienat galget dohkkehuvvot, de galget dat ollen sameválgastivrii ovdal diibmu 17.00 beaivvi maŋŋel válgabeaivvi.

Gáldut: samediggi.no ja valgmedarbeiderportalen.no

Galle áirasa válljejuvvojit?

Oktiibuot válljejuvvojit 39 áirasa olles riikkas.

Juohke válgabiire oažžu mandáhtaid biirre jienastuslogu sturrodaga vuođul.

Oktiibuot válljejuvvojit 39 áirasa olles riikkas.

Jienastuslohku

Jus áiggut jienastit sámediggeválggain, de fertet leat dieđihuvvon Sámedikki jienastuslohkui. 

Áigemearri jus dán jagi áiggut jienastit:  Ovdal gaskaija geassemánu 30. beaivvi 2021.

30.03.2021 ledje 20 000 olbmo čálihuvvon válgajienastuslohku.

Lohku lea lassánan 3047 olbmuin 2017 válggaid rájes.

Tabealla Sámedikki válgajienastuslogus 2021.

Gáldu: Sámediggi. (Lohku ođasmahttojuvvo maŋŋel 30.06.21, dat lohku šaddá 2021 válggaid jienastuslohku).

Sámedikki neahttasiiddus oainnát galle olbmo du ruovttusuohkanis/ruovttugielddas leat dieđihuvvon Sámedikki jienastuslohkui.  Geahča listtu dán siiddus. 

Sámedikki válgajienastuslohku lea sakka lassánan vuosttaš sámediggeválggaid rájes mat ledje 1989:s.

Govva: samediggi.no
Govva: samediggi.no

Gii sáhttá dieđihit iežas Sámedikki válgajienastuslohkui

Juohkehaš guhte julggašta ahte atná iežas sápmelažžan, ja geas juogo  lea sámegiella ruovttugiellan, dahje leat dahje leat leamaš vánhemat, áhkut/ ádját dahje máttarvánhemat geain lea/lei sámegiella ruovttugiellan, dahje  lea olbmo mánná gii lea/ lea leamaš jienastuslogus.

Buot sámiin Norggas, geat leat badjel 18 jagi dahje devdet 18 jagi válgajagi, lea vuoigatvuohta registrerehit jienastuslohkui.

Leat sierra njuolggadusat mat gusket eará davviriikkaid stáhtaborgáriidda geat leat sápmelaččat ja sámiide geat eai leat davviriikkain eret. 

Mo dieđihit jienastuslohkui?

Sámedikki neahttasiidduin gávnnat elektrovnnalaš dieđihanskovi.

Ovdagihtiijienasteapmi

Jus áiggut ovdagihtii jienastit, de sáhtát dan dahkat borgemánu 10. beaivvi rájes gitta čakčamánu 10. beaivái. Du ruovttusuohkana/gieldda  ruovttusiiddus gávnnat dieđuid mo doppe lágiduvvo ovdagihtiijienasteapmi. 

Riikka siste (maiddái Svalbárddas ja Jan Mayenis) sáhttá ovdagihtii jienastit válgajagi suoidnemánu 1. beaivvi rájes gitta bearjadahkii ovdal válgabeaivvi. 

Olgoriikkas lea ovdagihtii jienasteapmi suoidnemánu 1. beaivvi rájes gitta nuppi maŋimus bearjadaga rádjai ovdal válgabeaivvi.

Orut go suohkanis gos leat vuollel 30 olbmo jienastuslogus?

Jus leat čálihuvvon jienastuslohkui suohkanis gos leat unnit go 30 olbmo čálihuvvon Sámedikki jienastuslohkui de sáhtát dušše ovdagihtii jienastit.  Jus dát guoská du gildii, de oaččut dan birra dieđu válgakoarttas maid oaččut ovdal go dábálaš ovdagihtiijienastanáigodat álgá borgemánu 10. beaivvi.

Dáin suohkaniin Norggas leat jienastusloguin vuollel 30 olbmo: Geahča listtu Sámedikki neahttasiiddus

Jienastankoarta

Buori áiggi ovdal válgabeaivvi sáddejuvvo dutnje jienastankoarta. Jienastankoarttas gávnnat dieđuid báikki birra gos galggat jienastit válgabeaivvi.

Čájáhusgovva:Ávvira vuorkágovva
Čájáhusgovva:Ávvira vuorkágovva

Jienastankoarttas čuožžu maid fertet go ovdagihtiijienastit ja gosa jienasteapmi galgá sáddejuvvot. 

Jienastit válgabeaivvi

Váldde mielde jienastankoartta go áiggut jienastit. Dat álkida barggu sis geat váldet vuostá jienasteami ja dahká ahte áššit doaimmahuvvojit jođáneappot.  Jus leat láhppán dahje vajálduhttán váldit mielde jienastankoartta, de beasat goitge jienastit. Suohkanis lea vejolašvuohta čálihit olggos ođđa jienastankoartta dutnje dahje deavdit dan čálalaččat.  Dus ferte maid leat mielde dohkálaš legitimašuvdna go áiggut jienastit. 

-Almmuhus-