-Almmuhus-
OĐĐASATBoazologugeahpedeapmi galgá šaddát eanet vuoiggalažžan

Boazologugeahpedeapmi galgá šaddát eanet vuoiggalažžan

-

-

Boazodoallostivra áigot lága rievdadit, nu ahte sáhttet olbmuid dili mielde meannudit boazologu.

Boazodoallostivra deaivvadii otne eanandoallo- ja biepmoministara Sylvi Listhaug digaštallat boazodoalu. Boazodoallostivrra jođiheaddji Lodve Solholm muitala čoahkkimis digaštallojuvvo earret eará hástalusat mat leat boazologu heivehanproseassas, ja lobihis áiddiid ja bartahuksemiid dáfus.

Son lea ilolaš go ministtar lea mielas rievdadit boazodoallolága paragráfa 60, mii lea boazologu birra:

– Mii galgat oažžut vejolašvuođa eanet árvvoštallat ovttaskas olbmuid dili  boazologu unnideamis, iige nu movt lea leamaš ahte buohkat meannuduvvojit ovtta ládje. Dat dieđusge lea sáhka láhkarievdadusas mii ferte evttohuvvot Stuoradikkis, lohká son.

 

Lága rievdadit

Solholm čilge mearkkašupmi dan láhkarievdadeamis lea ahte boazodoallostivrii addo vejolašvuohta meannudit boazologuáššiid eanet individuellan.

– Mii leat vuohttán ealáhusas ahte lea leamaš duhtameahttunvuohta ja oaivvilduvvon ahte boazologuid unnideamiproseassas meannudeapmi lea leamaš vuoiggatmeahttun. Dat rievdadeapmi galgá dagahit ahte sii geat čuvvot lágaid eai galgga dárbbašit ráŋggáštuvvot, ja mii baicca sáhttit čuovvolit njuolga daid geat eai leat čuvvon lágaid, lohká Solholm.

 

Ii galgga gánnihit rihkkut

Solholm dieđiha ahte sii dál áigot čavget movt meannudit áššiid, sihke boazologu geahpedeamis, lobihis áiddiid ja lobihis barttaid dáfus.

– Mii áigut eanet konsekveantan čuovvolit ahte mearrádusat mat dahkkojit čuvvojuvvot, ja jus eai čuvvojuvvo de leat das váikkuhusat. Galgá dovdot ahte hálddahus reagere, ja maid ahte ii galgga gánnáhit spiehkastit njuolggadusain, lohká boazodoallostivrra jođiheaddji, guhte lea hui duhtavaš go eanandoalloministtar Listhaug doarju dan ollásit.

 

Heajos vuoigŋa

Solholm lohká boazodoalus lea maid dakkár vuoigŋa ahte lea álkit oažžut ándagassii addojumi go oažžut lobi, ja das fertejit geahččalit beassat eret.

– Olbmot oaivvildit sis leat rievttit dahkat nu, vaikko čájehuvvo ahte eai leat. Ii eisege leat dušše boazodoalus nu ahte soapmásat verrošit, ja nu dagahit earáid ovdii maid, go dan oainnán maid mu barggus go lean fylkkamánni Møre ja Romsadalas.

 

Ferte gaikut

Lobihis áiddit ledje maid fáddán čoahkkimis ja Solholm lohká hástalussan go gaskaboddosaš áiddit šaddet bistevaš áidin, ja lohká das maid vuhtto dákkár seamma heajos vuoigŋa.

– Áiddit mat geavahuvvojit jođidettiin gaskaboddosaččat, galget njeidot go eai šat adno, ja jus lobiheamet ceggejuvvojit áiddit ja huksejuvvojit barttat, de ferte daid gaikut, lohká son.

 

 

 

 

-Almmuhus-