webmaster

1789 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Video for:Geahča video SMF preassadeaivvadeamis

https://vimeo.com/122518888

Video for:– Lean juo vuoitán

https://www.youtube.com/watch?v=ij9R2mxigWY

Vujii measta guovdu luotta

Politiijat ožžo odne eahket dieđu biilavuoddji birra gii vujii measta guovdu luotta. Politiijat leat bissehan vuoddji ja váldán alkoholaiskosiid sus. Vuoddji lei čielggus ja beasai viidáseappot vuodjit. Dan dieđihit Oarje-Finnmárkku politiijat Twitteris. 

Video for:”Máret”-duos ođđa video

https://www.youtube.com/watch?v=uoM-DHjl81A

Video for:”In dárbbat appelsiinnaid!”

https://www.youtube.com/watch?v=FJ6Rs_lK7sc

Video for: – Áhkuiguin ii ábut!

https://vimeo.com/121687258

Video for:Dego juhkanvuođas vuodjit

https://www.youtube.com/watch?v=sI5TJD25uEA

– Ii Finnmárku goit leat báhcán soađeáigái

Stáhta geaidnodoaimmahat oaivvilda Finnmárkkus leat nu heajos interneahta ahte lea váttis báikkálaš politiijakantuvrrain čađahit vuodjinkoarta teoriijageahččalemiid. Dát lea hárbmadan Gurutbellodaga.