-Almmuhus-
KULTUVRAÁigi lea buoremus oahpaheaddji

Áigi lea buoremus oahpaheaddji

-

-

Eamiálbmogiid kulturárbbi áššedovdit čoahkkanit Sámemusea Siidii ja suokkardallet sápmelaččaid ja eará eamiálbmogiid oainnu musea, museageavadagaid ja kulturárbbi suodjaleami dáfus.

Suoma Akademiija njunušfidnu Kultuvrralaččat ja sosiálalaččat bistevaš musea loahpahanseminára «Áigi lea buoremus oahpaheaddji» lágiduvvo Anáris, Sámemusea Siiddas 28.8.–29.8.2018. Semináras suokkardallojuvvojit sápmelaččaid ja eará eamiálbmogiid oainnut musea, museageavadagaid ja kulturárbbi suodjaleami dáfus.

Seminára lágideaddjit leat Sámemusea Siida, Lappi Universitehta ja Oulu universitehta Giellagas-instituhtta ovttasbarggus ON:id eamiálbmotvuoigatvuođaid EMRIP- sierramekanismii, dieđiha Sámemusea Siida preassadieđáhusas.

 

Oassin Siidda viiddideamis

«Áigi lea buoremus oahpaheaddji» seminára gelddoleamos oassi lea Siidda ođđa vuođđočájáhusa giehtačállosa ovdanbuktin. Semináras čájáhusa giehtačálli guovttos, sámekultuvrra professor Veli-Pekka Lehtola ja suodjalanbiologa Matti Mela, muitaleaba giehtačállosa ja oppalohkái  čállinproseassa birra.

Giehtačállosa ovdanbuktima maŋŋá buohkain lea vejolašvuohta jearrat ja kommenteret čájáhusgiehtačállosa. Dán ulbmilin lea čuvget čájáhusproseassa gussiide ja fállat servošii vejolašvuođa oassálastit čájáhusa ollašuhttimii.

Siidda vuođđočájáhusa ođasmahttin lea oassi Siidda viiddidanfidnus. Ollásit ođasmahttojuvvon vuođđočájáhus rahppojuvvo viiddiduvvon Siidii 2022.

 

Ságastallanlávdi

«Áigi lea buoremus oahpaheaddji» seminára lea joatkka Sámemusea Siidda jagi 2017 seminárii Indigeneity in the Museum ja lávga ovttasbargui ovttas eará sámemuseaiguin.

Dán jagáš seminára čohkke sámemuseaid ámmátolbmuid lassin maid eará kulturárbbi áššedovdiid. Ámmátolbmuid lassin semináras addojuvvo jietna maid dábálaš sápmelaččaide. Panelaságastallan ja rabas seminára hápmi addet sápmelaččaide vejolašvuođa oassálastit ságastallamii iežaset kulturárbbis, dan hálddašeamis ja boahtteáiggis. Seminára lea sihke dehálaš ságastallanlávdi sápmelaš áššedovdiide, geat barget kulturárbbiin ja maiddái vejolašvuohta oahpásmahttit riikkaidgaskasaš gussiid Sápmái, sápmelašvuhtii ja sápmelaš kulturárbái.

 

Ovddidit museageavadagaid

Dieđihuvvo maid preassadieđáhusas ahte seminára lea buohkaide rabas ja nuvttá. Dáhpáhusa sáhkavuorut leat davvisámegillii, suomagillii ja eaŋgalasgillii ja doppe lea simultánadulkon davvisámegillii, suomagillii ja eaŋgalsgillii.

Eamiálbmoga ovdanbuktinvuogit ja sámekultuvra Sámemusea Siiddas (2016–2018) lea ruhtadan Suoma Akademiija ja dat lea Lappi universitehta ja Sámemusea Siidda oktasaš njunušfidnu.

Fidnu mihttomearrin lea hukset ja ovddidit sápmelaš museageavadagaid ja lassin ráhkadit Sámemusea Siidii ođđa čájáhusgiehtačállosa Siidda vuođđočájáhusaide ovttas Meahciráđđehusa Badje-Lappi luondduguovddážiin.

-Almmuhus-