-Almmuhus-

NBR almmuha podkast-ráiddu veahka­válddálaš­vuođa birra

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) háliida rabistit giddejuvvon uvssaid sámi birrasiin vai dihtomielalašvuohta stuorru das makkár guottut mis leat ja movt láhttet nuppiiguin....

Saara Hermansson vuolgá Liet-gilvui

Liet International, mii lea Eurohpá unnitlogu gielaid lávlungilvu, lágiduvvo boahtte jagi Dánmárkkus. Saara Hermansson beassá ovddastit Sámi doppe.  Saara Hermasson...

Juovlamánu 12. beaivi: Firkkal-reaŋga irggástallanmátkkis 

Dál go Kirste lea fas okto, de geahččala Firkkal-reaŋga «buđehtalaš» sániiguin vuoitit Kirstte váimmu. Ná mo son dat ges manná? 

Vuosttaš ja maŋimuš klássa­bossun­oahpahalli Finn­márkkus 

Miriam Thi Flatlandsmo Berglen šaddá historjjálažžan go lea vuosttaš ja maŋimuš klássabossunoahpahalli gii váldá fágareivve Finnmárkku fylkkas.  Uhcán diđii Miriam...

Ná sihkka­rasttát iežat ruovttu buolli­miid vuostá

Diibmá ledje buollinčáskadeaddjit badjelaš 3500 viessobuollima čáskadeame. Buot viessoeaiggádiin lea geatnegasvuohta doallat buollindieđihan- ja jáddadanrusttega ruovttus ja barttas.

Njeallje festivála Finn­márkkus ožžo doarjaga

Dán jagi maŋimuš ráđđečoahkkima maŋŋá lea Kulturráđđi juohkán 160 miljovnna ruvnnu musihkkafestiválaide miehtá riikka. Finnmárkkus ledje vihtta festivála mat...

– Buohkat galget beassat váldit oahpu ruovttus

Ráđđehus áigu láhčit dili vai lea vejolaš háhkat alitoahpu ruovttus. Ráđđehus áigu geavahit 90 miljovnna ruvnnu vai šaddá álkibun...

Dán jagáš lávlla Sámis: «The way you make me feel»

Sámi Radio ja SVT Sámi gilvvu «Dán jagáš lávlla Sámis» vuittii šuokŋa «The way you make me feel» mas Jon Henrik Fjällgren...

Virgealmmuhusat

Tromssa sámeskuvla

Almmut Ávviris

Sávvá Fefo ii guoddal Kárášjoga oamasteami

Sámediggepresideanta sávvá ahte Finnmárkkuopmodat (FeFo) ii guoddal Finnmárkokommišuvnna cealkámuša, mas celko ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga.  — Lea dehálaš...

Dán skuvllas leat ollu oahppit geat eai ollašuhte

Leat stuorra erohusat man olu joatkkaskuvllat Finnmárkkus váikkuhit ahte oahppit ollašuhttet joatkkaskuvlla, čájeha ođđa guorahallan man Oahpahusdirektoráhtta lea čađahan.

LEAT GO DÁID ÁŠŠIID LOHKAN?

Árvvoš­tallet váidit skuvlla mánáid­áittar­deaddjái 

Guovdageainnu mánáidskuvlla váhnemat vásihit dávjá ahte mánáin ii leat álot oahpaheaddji klássalanjas. Mánáidskuvlla váhnenlávdegotti jođiheaddji lohká iežaset dál árvvoštallame váidit ášši mánáidáittardeaddjái.

Eai dovddas rokčen earáid biilla

Masá 16 proseantta mis leat vásihan ahte biila lea rokčejuvvon bisánansajis, muhto unnán dovddastit ahte leat ieža rokčen earáid biillaid.

Gumpe máhccan boazo­doallo­guvlui

Gumpe, man ledje jámihan ja sirdán eret boazoguovllus, lea fas boahtán ruovttoluotta. Rávjágumpe, man Stáhta Luonddubearráigeahčču (SNO)  jámihii ja...

– Buorre go leat oaidnán maid barggaimet maŋŋá heahtedili

«Jasska» prošeaktajođiheaddji illus bálkkašumiin: Ráđđehus addá bálkkašumi «Jasska» prošektii mii ásahuvvui maŋŋá go Divttasvuona rohcošanáššit beakkehedje 2016:s.

Geahčadit guolástan­láhka­ásahusa 

Deanučázádaga bajimuččat čoahkkanit dán vahkkoloahpa Avvilii gos geahčadit earret eará guolástanláhkaásahusa. Deanučázádaga Guolástanhálddahus ja stivra dollejit dán vahkkoloahpa Avvilii. Sis...

Jikŋon 2 juovla­feasta sámi bearra­šiidda

Romssa Sámi váhnenfierpmádat lea dán jagi lágideamen «Jikŋon 2» juovlafeastta. Romssa Sámi váhnenfierpmádaga stivrajođiheaddji Marit Berit Eira muitala ahte...

Jáhkká Sáme­dikki boastut ádden: –Besset vuoru­hit 13 miljovnna mo háliidit

Stáhtačálli Anne Karin Olli deattuha dál ahte Sámediggi ii leat geatnegahtton ráđđádallat departemeanttain  mo  áigot vuoruhit 13 miljovnna čuovvulit Váibmogiela stuorradiggedieđáhusa.

Juohke­haš golaha 6200 ruvnno juovla­skeaŋkkaide

Norgalaččat, geat ásset lulimus guovllus Norggas, leat sii geat áigot eanemusat ja unnimusat geavahit skeaŋkkaide. Leat stuora erohusat...

– Mii geahčča­lit váikku­hit stáhtaid  mearrá­dusaide

ON birasčoahkkimis Madridas: Ovttastuvvon Našuvnnaid (ON) jahkásaš birasčoahkkimis lea maid sierra eamiálbmotdelegašuvdna man Sámi parlamentalaš ráđi Suoma beale lahttu Tuomas...
-Almmuhus-